Výstupy projektu /Projektergebnisse

POSTER: Významní parazitičtí žahavci lososovitých ryb


Flyer: INTERREG - DE verze


Flyer: INTERREG - CZ verze


Zpráva z monitoringu ichtyofauny vybraných lokalit v rámci programu INTERREG Bavorsko Česko 2021 2027 projektu BYCZ01 020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy v roce 2023

V rámci řešení projektu bylo na české straně Šumavy vybráno 125 lokalit pro monitoring ichtyofauny zahrnující místa s odlišným vlivem hospodaření od bezzásahových oblastí Národního parku Šumava po rybářské revíry. V této zprávě jsou vybrány lokality (2 8 ) pokrývající uvedený rozsah. Na každé z nich byl proveden kvantitativní odlov elektrickým agregátem a popsány základní charakteristiky populací ryb a mihule potoční.

Hlavním cílem projektu je získat přesné poznatky na základě moderních a šetrných metod monitoringu. Na základě těchto údajů vypracovat společné dokumenty k nastolení koordinované koncepce ochrany přirozených populací indikačního druhu pstruha obecného ve v olných vodách. Tímto dojde k posílení odolnosti populací vůči klimatickým změnám, zajištění zachování fungujících ekosystémů pro další generace a naplnění dlouhodobých cílů a koncepce programových oblastí (např. zásady hospodaření v obou národních parcích)

Odlovy na revírech Západočeského územního svazu Českého rybářského svazu, z.s. byly povoleny rozhodnutím č. 233/23 ze dne 30. června 2023, na revírech Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu, z.s. rozhodnutím č. 526/23 ze dne 11. července 2023 a v oblasti Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava rozhodnutím č. SZ NPS 06499/2023/4 NPS 07981/2023.

Celá zpráva je k dispozici ke stažení zde: 
Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwalds