Aktuality /Pressemitteilungen

Reportáž Jihočeské televize 

(čas 3:45):


WORKSHOP pro ZŠ

5.6.2024

MEVPIS Vodňany, FROV JU

Cílem workshopu bylo představení vlastního projektu, průběh řešení a jeho aktuálními výstupy, které dokladují návrat pstruhů do vod po celé Šumavě. Současně se účastníci seznámili se studiem vztahu ryb k prostředí, charakteristikami ryb a rybích společenstev, metody monitoringu ryb a dalšími tématy. V praktické části si vyzkoušeli vytvoření funkčních vodních ekosystémů a nechyběl ani přímý odlov ryb v potoce. Učitelkám byly předány propagační předměty – letáček, propiska a poster o rybích parazitech.

Účastníci dozvěděli o probíhajícím hydrobiologickém výzkumu na Biologickém centrum AVČR a Přírodovědecké fakultě JU.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

31.5.2024

Lindbergmühle, Dolní Bavorsko, Německo

Hlavním bodem dne bylo setkání s rybářskou veřejností za účelem představení projektu a jeho řešení na Bavorské straně Šumavy. Setkání uvedl Stephan Paitner, následovala prezentace Petra Blabolila včetně ukázek dosavadních výstupů (poster o rybích parazitech, letáky, tužky, propagační video, kresby,…). Navázala přednáška prof. Flajšhanse o genetickém výzkumu ryb v ČR a laboratorním zpracování vzorků nashromážděných během řešení projektu. Na závěr opět Stephan Paitner, vysvětlil výhody řešení projektu pro bavorské rybáře. Za partnery projektu se zúčastnili i zástupci obou národních parků.


SEMINÁŘ / SEMINAR

28.5.2024

Dálava u Benešova nad Černou

Studenti kurzu Terénní praxe II, který probíhá celý týden, měli 28. května 2024 na programu odlov ryb v říčce Černé a v rybníce U Kovárny. Seznámili se s dvěma různými neinvazivními metodami odlovu ryb. V říčce použili elektrický agregát a v rybníce zátahovou síť. Po odchytu studenti úlovek zpracovali: určili druhy ryb a mihulí a změřili délky těl ulovených jedinců. Jedním z úlovků byl také pstruh obecný, a tak se studenti dozvěděli informace o aktuálně řešeném projektu Interreg Bavorsko-Česko "Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy". Následně diskutovali o vlivu prostředí na strukturu rybího společenstva.


WORKSHOP pro studenty BIGY

27.5.2024

Borová Lada/České Budějovice

V rámci prezentace projektu byl připraven celodenní praktický workshop pro studenty biologického kroužku na Biskupském gymnázium J. N. Neumanna. Program začal na rybí líhni Správy NP Šumava v Borových Ladách. Nejprve jim byl představen vlastní projekt Inetrreg Bavorsko Česko 01-20 "Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy" od historického kontextu (výzkum prof. Froče, acidifikace, osídlení jezera laka pstruhy obecnými), přes detailní postup řešení projektu po dosavadní výstupy. Zbyněk Jančí studentů připravil detailní výklad o historii managementu revírů ve správě NP Šumava a prošel s nimi celou líheň. Následně byla odebrána eDNA z vody a sedimentů a změřeny základní charakteristiky vody, což si vše studenti prakticky vyzkoušeli. Dále jim byl vysvětlen princip elektrolovu a vlastní odlov v náhon na rybí líheň. Odlovené ryby (pstruzi obecní a vranky obecné) a mihule potoční byli demonstrovány studentům včetně výkladu jejich ekologických nároků. Pro kontrast čistých tekoucích vod jsme před koncem workshopu zavítali na Vrbenské rybníky, kde jsme opět měřili vlastnosti (výrazně znečištěnější) vody a provedli odlov ryb. Zde byl chycen candát obecný, štika obecná, střevlička východní a slunečnice pestrá, tedy druhy indikující úživnou vodu včetně invazních ryb (střevlička a slunečnice). Porovnání prostředí studentům zdůraznilo potřebu ochrany čistých vod a jejich vodních obyvatel.


PŘEDNÁŠKA / VORTRAG - mistrovství světa v muškaření

22. 5. 2024, 20:00-22:00

Sporthotel Zátoň

V rámci večerního symposia "Conservation symposium" byli hosté Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu, z.s. (JčÚS ČRS) seznámeni s významnými aktivitami na něž je JčÚS ČRS navázán. První příspěvek se týkal činnosti spolku Přátelé vod pětilisté růže a druhý představení a dosavadní výsledky projektu Interreg Bavorsko – Česko "Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy". Účastníci ocenili propojení zájmových skupin a zejména aplikaci vědeckých poznatků k praktické podpoře pstruha obecného a ochrany vod.


32. ročník Vodňanských rybářských dnů

18.5.2024

Vodňany

Na 32. ročníku Vodňanských rybářských dnů byla v mobilní laboratoři Biologického centra AV ČR, v.v.i. (BC) připravena interaktivní expozice o studiu vodních ekosystémů na Hydrobiologickém ústavu BC a Přírodovědecké fakultě JU. Představeny byly informace o mezinárodním projektu "Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy" v rámci programu Interreg Bavorsko-Česko BYCZ01-020 včetně kontextu dlouhodobého studia a aktuálních výsledků. Dále byly návštěvníkům předvedeny vědecké metody odlovů ryb a struktury k určování věku ryb. Mladí návštěvníci si mohli zkusit nakreslit vlastní rybu na dřevěnou předlohu, složit tematické puzzle či jiné interaktivní aktivity.


WORKSHOP

16.5.1024, 8:30 – 19:00

Vodňany, Křemžský potok

Proběhl praktický workshop pro studenty (hosté FROV) - JU HLUW Yspertal - Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft Yspertal. V úvodu jim byla představena pracovní skupina Ekologie ryb a zooplanktonu a její činnost pokrývající široku škálu vzorkovacích metod ryb. Druhá přednáška byla zaměřena na tekoucí vody, nejprve teorie říčního kontinua včetně změn abiotických parametrů působící na organismy, následně detailně probrány strategie sledování rybích obsádek v těchto podmínkách a v závěru představen projekt "Interreg BYCZ01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy" a jeho řešení. K praktické části jsme se přesunuli ke Křemžskému potoku, kde studenti byli rozděleni na tři skupiny, kdy jedna se věnovala odběru a určování zoobentosu; druhá měření charakteristik prostředí, popisu prostředí, a především zpracování úlovku (určení druhu, měření a vážení); třetí skupina provedla opakovaně elektrolov stanoveného úseku. Takto jsme navštívili tři místa od pramenné části přes místo ovlivněné blízkým rybníkem po lokalitu v obci s výrazně pozměněnou morfologií toku, kdy se všechny skupiny na "stanovištích" vystřídaly. Z ryb jsem na všech lokalitách zaznamenali pstruha obecného a vranku obecnou, na dvou lokalitách pak mihuli potoční a po jedné lokalitě okouna říčního a mřenku mramorovanou. Studenti si prakticky vyzkoušeli práci hydrobiologů a získané údaje budou použity během řešení vědeckého projektu. Velký dík patří studentům a JČÚS ČRS za umožnění odlovu. Studentům byly nabídnuty propagační předměty – letáčky o projektu v němčině a propisky, přednášející využili mikiny.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

3.5.2024, 9:00-11:00

Rybářské sdružení České republiky, České Budějovice

Hlavní řešitel projektu byl přijat ředitelem sdružení RNDr. Michalem Kratochvílem, Ph.D. V průběhu návštěvy byl představen projekt se všemi jeho částmi (především terénní odlovy, genetické analýzy pstruhů, genetické analýzy rybomorek a diseminace výsledků). Společné body byly v zapojení společností chovající generační hejna v oblasti (Borová Lada, Husinec, Klatovy) a Českého rybářského svazu. Detailně byla probírána i přeshraniční spolupráce a kontakty na kolegy v Bavorsku. Ředitel Rybářského sdružení vyjádřil projektu Interreg BYCZ01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy podporu a zájem být dále informován o průběhu řešení. Současně vyjádřil nabídku pomoci s kontakty a jednáními s podniky, které jsou členy sdružení i dalšími subjekty s nimiž je v úzkém kontaktu.


DEN ZEMĚ

26.4.2024

České Budějovice, areál Přírodovědecké fakulty

V rámci propagace hydrobiologie bylo vytvořeno stanoviště "Ekologie vodního systému ve vztahu k rybímu společenství". Na stanovišti byly účastníků předvedeny základní odlovné metody ryb včetně elektrického agregátu, dále akvária s komerčně významnými druhy, invazními druhy a běžnými druhy našich vod, kde byla demonstrována jejich ekologie i systematická příbuznost (z lososovitých ryb byl ukázán pstruh duhový, z reofilních například jelec tloušť). Dále byla část věnována projektu Interreg BYCZ01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy, kde byla vystavena důležitost toků a jejich oživení, vztahy pstruha obecného k perlorodce říční či bobru evropskému. Zájemci obdrželi brožury s popisem projektu. Dopoledne se na stanovišti vystřídaly čtyři českobudějovické základní školy (sumárně 60 žáků s doprovodem 4 učitelek – program trval 30 min), odpoledne bylo stanoviště otevřeno veřejnosti, kdy dorazilo odhadem 20 rodin s dětmi (zhruba 60 lidí).


DEN ZEMĚ

19.-20.4.2024

Písek

Na veřejnou akci jsme připravili stanoviště v názvem "Výzkum rybích společenstev". Návštěvníkům jsme připravili tři akvária s odlišnými rybími druhy: 1) naše původní druhy (plotice obecná, cejnek malý, perlín ostrobřichý, lín obecný a jelec tloušť), 2) druhy v našich vodách nežádoucí (střevlička východní, slunečnice pestrá a zlatá forma lína obecného) a 3) komerčně významné druhy (kapr obecný a pstruh duhový).

Dále byly vystaveny modely ryb v životní velikosti (pstruh obecný, parma obecná, sumec velký, candát obecný, amur bílý, lipan podhorní, štika obecná a úhoř říční). Podle věkové skupiny zájemců byla návštěvníkům vysvětlena ekologie druhů, příbuzenské vztahy, indikační vlastnosti a vztahy ke kvalitě vody. V další části probíhala interaktivní hra přiřazení typických druhů ryb k vodním útvarům (např. pstruh obecný a mihule potoční k potoku nebo sumec velký a bolen dravý k větší řece). Ve třetí části expozice byli návštěvníci seznámeni s různými metodami sledování ryb (např. aktivní prostředky – vlečné a zátahové sítě a elektrický agregát, pasivní prostředky – pasti a tenatové sítě). Čtvrtá část byla věnována projektu Interreg BYCZ01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy, kde byla vystavena schémata životního cyklu pstruha obecného a perlorodky říční, potravní pyramida v tocích s vrcholovým predátorem pstruhem obecným, dále aktuální výsledky projektu o výskytu a početnosti pstruha obecného a zajímavosti o tomto druhu. Návštěvníci se tím dozvěděli komplexnosti o hydrobiologického výzkumu na Biologickém centru AV ČR, v.v.i. a Přírodovědecké fakultě JU.

Během pátečního dopoledne stanoviště navštívilo 12 škol z Písku a okolí (skupiny po 10-15 žácích s doprovodem, zhruba 160 lidi). Odpoledne a sobotní dopoledne bylo otevřeno veřejnosti, kdy byla návštěvnost odhadnuta na sumárně 200 lidí.WORKSHOP

         16.4.2024, 9:00 - 13:00

         Habrovany

V rámci hydrobiologického průzkumu na tocích byly vybráni dva studenti Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, kteří byli k akci přizváni. Během dne jim byla vysvětlena teorie říčního kontinua a typologie vodních toků. Dále byli seznámeni se základními technikami měření fyzikálně chemických parametru (teplota, koncentrace rozpuštěného kyslíku a vodivosti) vody, odběrem nárostových řas, perifytonu, zoobentosu a odlovu ryb elektrickým agregátem. Pod dohledem si studenti jednotlivé odběry vyzkoušeli a zhodnotili ekologické rozdíly mezi navštívenými toky. V průběhu řešení probíhaly diskuse o různých lokalitách v ČR včetně Šumavy a dosavadních výsledků v rámci projektu Interreg Bavorsko Česko "Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy". 

Zwei Schüler der Höheren Fischereischule und der Höheren Berufsschule für Wasserwirtschaft und Ökologie in Vodnany wurden ausgewählt und eingeladen an der hydrobiologischen Untersuchung der Bäche teilzunehmen. Im Laufe des Tages wurden ihnen die Theorie des Flusskontinuums und die Typologie der Fließgewässer erklärt. Außerdem wurden sie in die grundlegenden Techniken zur Messung physikalisch-chemischer Parameter (Temperatur, Konzentration von gelöstem Sauerstoff und Leitfähigkeit) des Wassers, zur Entnahme von Proben für Algenwachstum, Periphyton, Zoobenthos und Fischfang mit einem Elektroaggregat eingeführt. Unter Aufsicht testeten die Schüler die einzelnen Probenahmeverfahren und bewerteten die ökologischen Unterschiede zwischen den besuchten Bächen. Im Rahmen des Workshops wurden verschiedene Standorte in der Tschechischen Republik, darunter auch der Böhmerwald, und die bisherigen Ergebnisse des Interreg-Projekts Bayern-Tschechische Republik "Lebendige Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwalds" diskutiert.


WORKSHOP

        9.4.2024, 13:30-17:00

        Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany                    (MEVPIS), Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Cílem workshopu bylo představení vlastního projektu a jeho aktuálními výstupy, které dokladují návrat pstruhů do vod po celé Šumavě. Současně se účastníci seznámili se studiem vztahu ryb k prostředí, charakteristikami ryb a rybích společenstev, metody monitoringu ryb a dalšími tématy. V praktické části si vyzkoušeli vytvoření funkčních vodních ekosystémů a nechyběl ani přímý odlov ryb v potoce.

Tímto se účastníci dozvěděli o probíhajícím hydrobiologickém výzkumu na Biologické centrum AVČR a Přírodovědecká fakulta JU.

Ziel des Workshops war es, das Projekt selbst und seine aktuellen Ergebnisse vorzustellen, welche die Rückkehr der Forellen in die Gewässer des Böhmerwaldes darstellen. Gleichzeitig wurden die Teilnehmer in die Erforschung der Beziehungen zwischen Fischen und der Umwelt, die Merkmale von Fischen und Fischgemeinschaften, die Methoden der Fischüberwachung und andere Themen eingeführt. Im praktischen Teil versuchten sie, funktionierende aquatische Ökosysteme zu schaffen, und es wurden auch direkt Fische im Bach gefangen.

Auf diese Weise lernten die Teilnehmer die laufende hydrobiologische Forschung am Biologischen Zentrum der CAS und der naturwissenschaftlichen Fakultät der JU kennen.


SEMINÁŘ / SEMINAR

8.4.2024, 8:00-10:30

         Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

V rámci kurzu Hydrobiologie, lekce o "vyšších trofických úrovních" byla probírána tématika vztahu rybích společenstev k charakteristikám prostředí. Při výkladu byly využity nejnovější poznatky zjištěné během dosavadního řešení projektu Interreg Bavorsko-Česko Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Studentům byla vysvětlena typologie toků a změn rybích společenstev s typickými zástupci a příklady ze Šumavy.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung Hydrobiologie, einer Lehrveranstaltung über "höhere trophische Ebenen", wurde das Thema der Beziehung von Fischgemeinschaften zu Umweltmerkmalen diskutiert. Die neuesten Ergebnisse des Interreg-Projekts Bayern-Tschechien "Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes" wurden im Kurs verwendet. Anhand von typischen Vertretern und Beispielen aus dem Böhmerwald wurde den Studenten die Typologie von Strömungen und Veränderungen in Fischgemeinschaften erläutert.


SEMINÁŘ / SEMINAR

5.4.2024, 8:00-11:00

Vrbenské rybníky, České Budějovice

Studenti PřF JU se zúčastnili kurzu Ekologie živočichů - cvičení v lokalitě Vrbenských rybníků, který byl pojat jako praktický workshop. Cvičící představil účastníkům prostředí rybníků a jejich ekosystém a demonstroval charakteristiky prostředí a různé techniky odlovu ryb včetně použití zátahové sítě, čeřenu, pastí a elektrolovu. Studenti si jednotlivé techniky vyzkoušeli a zpracovali úlovek s diskusí ekologie jednotlivých druhů. Během cvičení byl také diskutován projekt Interreg Bavorsko-Česko Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy, který je zaměřen na ochranu deštníkového druhu pstruha obecného. Tento projekt podporuje populace pstruha obecného zejména v oblasti Šumavy. Diskuse o projektu poskytla studentům hlubší vhled do aktuálních snah o ochranu ohrožených druhů a zachování biodiverzity, což přispělo k jejich lepšímu porozumění problematice ochrany živočichů v našem ekosystému.

Studenten der naturwissenschaftlichen Fakultät der Jagiellonen-Universität nahmen an dem Kurs Ökologie der Tiere - Übungen in der Lokalität Vrbenské rybníky teil, welcher als praktischer Workshop konzipiert war. Der Kursleiter führte die Teilnehmer in die Besonderheiten der Teiche und ihr Ökosystem ein und demonstrierte die Merkmale der Umgebung und verschiedene Techniken des Fischfangs, darunter die Verwendung von Wadennetzen, Kopfnetzen, Reusen und Elektrofischerei. Die Schüler probierten jede Technik aus und verarbeiteten die Fänge, wobei die Ökologie der einzelnen Arten besprochen wurde. Das Interreg-Projekt Bayern-Tschechien "Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes", das sich auf die Erhaltung der Bachforelle konzentriert, wurde während der Übung ebenfalls diskutiert. Dieses Projekt unterstützt die Forellenpopulationen vor allem in der Sumava-Region. Die Diskussion über das Projekt vermittelte den Schülern einen tieferen Einblick in die aktuellen Bemühungen um den Schutz gefährdeter Arten und die Erhaltung der biologischen Vielfalt, was zu einem besseren Verständnis der Naturschutzprobleme in unserem Ökosystem beitrug.


Úvodní konference Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

27. 3. 2024, 8:00-18:00

         Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany                   (MEVPIS), Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Dne 27. března 2024 se konala úvodní konference projektu Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod Vodňany (MEVPIS).

Na konferenci zaznělo 14 přednášek v češtině a němčině s tématikou ryb, rybářského hospodaření, vodního prostředí, parazitů ryb a Šumavy. Konference se zúčastnilo 66 aktivních účastníků z 27 institucí pokrývajících široké spektrum zájemců vědeckých institucí (např. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, TU Mnichov), oblast ochrany přírody (AOPK ČR, Správa NP a CHKO Šumava, NP Bavorský les, Krajský úřad JčK), školství (rybářské školy z Vodňan a Třeboně), rybářských hospodářů v Česku i Bavorsku i zájmové spolky Přátelé vod pětilisté růže, z.s., Zachraňme lipana a pstruha potočního, z.s., a mnohé další.

Během diskusí se účastnici shodli, že problematiku je třeba dále rozvíjet, vzájemně spolupracovat a pořádat obdobné akce k výměně zkušeností. Konference byla realizována díky podpoře Evropského fondu regionálního rozvoje Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027, Projektu BYCZ01-020.

Am 27. März 2024 fand im Internationalen Umweltbildungs-, Beratungs- und Informationszentrum für Gewässerschutz Vodňany (MEVPIS) die Auftaktkonferenz zum Projekt "Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes" statt.

Die Konferenz umfasste 14 Vorträge in tschechischer und deutscher Sprache zu den Themen Fisch, Fischereimanagement, aquatische Umwelt, Fischparasiten und Böhmerwald. An der Konferenz nahmen 66 aktive Teilnehmer aus 27 Institutionen teil, die ein breites Spektrum an interessierten wissenschaftlichen Einrichtungen abdeckten (z.B. Biologisches Zentrum der CAS, v.v.i, Universität Südböhmen in České Budějovice, TU München), Naturschutz (AOPK ČR, Verwaltung des Nationalparks und Landschaftsschutzgebiets Böhmerwald, Nationalpark Bayerischer Wald, Regionalverwaltung Südböhmen), Bildung (Fischereischulen aus Vodňany und Třeboň), Fischer in der Tschechischen Republik und in Bayern, und Interessengruppen Freunde der fünfblättrigen Rosengewässer, z.s., Let's Save the Grayling and Brook Trout, z.s., und viele andere.

In den Diskussionen waren sich die Teilnehmer einig, dass das Thema weiter vertieft werden muss, um miteinander zu kooperieren und ähnliche Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch zu organisieren. Die Konferenz wurde dank der Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung INTERREG Bayern-Tschechische Republik 2021-2027, Projekt BYCZ01-020, realisiert.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

26.3.2024, 14:00-17:30

         Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany                   (MEVPIS), Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Projektové setkání třech projektových partnerů (Jihočeská univerzita, Biologické centrum a Bavorský národní park) a dvou asociovaných partnerů (Správa Národního parku Šumava a Bezirk Niederbayern, Fachberatung für Fischerei). Viz prezenční listina.

Shrnutí dosavadního postupu při řešení projektu, aktuální stav řešení. Přehled provedených popularizačních aktivit. Plánování dalšího postupu prací – zejména praktický průběh terénního monitoringu na bavorské straně Šumavy a vypořádání administrativy pro toto. Konkretizace lokalit pro rybolov, který bude probíhat v srpnu a září 2024. Postup prací při rekultivaci sádek Borová Lada, plánované setkání s rybáři v Lindbergmühle. Plánování dalších akcí v rámci projektu – naučná stezka, propagační předměty, flyer, internetové stránky, zpráva z monitoringu, postery a další výstupy. Informace o zpracování vzorků odebraných v terénu. Genetická část. Informace o finanční stránce projektu, informace o podávání monitorovací zprávy.

Projekttreffen von den drei Projektpartnern (Universität Südböhmen, Biologisches Zentrum und Bayerischer Nationalpark) und zwei assoziierten Partnern (Nationalparkverwaltung Sumava und Bezirk Niederbayern, Fachberatung für Fischerei). Siehe Anwesenheitsliste.

Zusammenfassung des bisherigen Projektverlaufs, aktueller Stand des Projekts. Überblick über die durchgeführten Popularisierungsaktivitäten. Planung des weiteren Verlaufs der Arbeiten - insbesondere des Feldmonitoring-Praktikums auf der bayerischen Seite des Böhmerwaldes und der Ansiedlung der Verwaltung hierfür. Konkretisierung der Fischereistandorte, die im August und September 2024 stattfinden wird. Fortschritte bei der Rekultivierung der Fischteiche in Borová Lada, geplantes Treffen mit Fischern in Lindbergmühle. Planung weiterer Aktionen im Rahmen des Projekts - Naturlehrpfad, Werbeartikel, Flyer, Website, Monitoringbericht, Poster und andere Ergebnisse. Informationen über die Verarbeitung der im Feld gesammelten Proben. Genetischer Teil. Informationen über die finanzielle Seite des Projekts, Informationen über die Einreichung des Monitoringberichts.


VEŘEJNÁ AKCE – DEN VODY

22.3.2024, 8:30-12:30

         Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, Č. Budějovice

V rámci slavení Dne vody na Biologickém centru AV ČR, v.v.i. bylo na instituci pozváno 100 žáků s pedagogickým doprovodem z XYZ základních škol se sídlem v Českých Budějovicích. Na stanovišti "Ekologie vodního systému ve vztahu k rybímu společenství" byla žákům představena problematika vlivu prostředí na rybí obsádky s názornými ukázkami typologie vodních útvarů ČR zahrnující příklady reofilní druhy toků a přirozených jezer a vlivu rybí obsádky na fungování vodního ekosystému. S žáky bylo pracováno interaktivně, kdy po krátkém úvodu do problematiky následovala společná práce a diskuse o tématu. Těžištěm informací byly poznatky získané během řešení projektu Interreg BYCZ 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag des Wassers im Biologischen Zentrum des CAS wurden 100 Schüler mit pädagogischer Begleitung aus XYZ-Grundschulen aus České Budějovice in die Einrichtung eingeladen. An der Station "Ökologie des Gewässersystems in Bezug auf die Fischgemeinschaft" wurde den Schülern das Thema des Umwelteinflusses auf die Fischbestände anhand von Illustrationen der Gewässertypologie in der Tschechischen Republik mit Beispielen rheophiler Typen von Bächen und natürlichen Seen sowie des Einflusses der Fischbestände auf das Funktionieren des aquatischen Ökosystems näher gebracht. Die Arbeit mit den Schülern war interaktiv, wobei nach einer kurzen Einführung in das Thema eine gemeinsame Arbeit und Diskussion zum Thema stattfand. Der Schwerpunkt der Informationen lag auf den Erkenntnissen, die im Rahmen des Interreg BYCZ 01-020-Projekts Lebendige Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes gewonnen wurden.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

18.3.2024, 9:30 – 13:30

         SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

V rámci školení pro používání elektrického agregátu k lovu ryb podle nařízení vlády 194/2022 Sb., které je implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES proběhla diskuse o průběhu řešení a aktuálních výsledcích projektu Interreg Bavorsko-Česko 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Představeny byly zkušenosti se strategiemi lovu a dobrá praxe používání elektrického agregátu. Byla vyjádřena podpora nastavené spolupráci v rámci projektu i dalších aktivitách.

Im Rahmen der Schulung zum Einsatz von Elektroaggregaten für den Fischfang gemäß der Regierungsverordnung 194/2022, die die Umsetzung der Richtlinie 2009/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ist, wurde über den Fortschritt und die aktuellen Ergebnisse des Interreg Bayern-Tschechien 01-020 "Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes" diskutiert. Es wurden Erfahrungen mit Jagdstrategien und guter Praxis bei der Nutzung von Elektroaggregaten vorgestellt. Die Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts und anderer Aktivitäten wurde befürwortet.


SEMINÁŘ / SEMINAR

8.3.2024, 10:00-12:30

         Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

V rámci kurzu KBE/458 Biologie vodních organismů II garantovaném Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly studentům předneseny nejnovější poznatky o výskytu a ekologii druhů, které byly loveny během řešení projektu Interreg Bavorsko-Česko 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Zvláštní pozornost byla věnována vlajkovému druhu pstruhu obecnému (Salmo trutta), který je jedním z klíčových druhů pro zachování biodiverzity vodních toků Šumavy.

Zahrnutí této tématiky do kurzu Biologie vodních organismů II ukazuje důležitost propojení teoretických znalostí s praktickými aplikacemi v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného hospodaření se vodními zdroji. Takové kurzy nejenže poskytují studentům ucelený pohled na problematiku biodiverzity vodních ekosystémů, ale také je motivují k aktivnímu zapojení do ochranářských projektů a výzkumu.

In der Lehrveranstaltung KBE/458 Biologie aquatischer Organismen II, die von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Südböhmen in České Budějovice gefördert wird, wurden den Studierenden die neuesten Erkenntnisse über das Vorkommen und die Ökologie von Arten vorgestellt, die im Rahmen des Interreg Bayern-Tschechien 01-020 Lebendige Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes bejagt wurden. Besonderes Augenmerk wurde auf die Flaggschiffart Bachforelle (Salmo trutta) gelegt, die eine der Schlüsselarten für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in den Böhmerwaldgewässern ist.

Die Aufnahme dieses Themas in den Kurs Aquatische Biologie II zeigt, wie wichtig es ist, theoretisches Wissen mit praktischen Anwendungen im Bereich des Umweltschutzes und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen zu verknüpfen. Solche Kurse vermitteln den Studierenden nicht nur einen umfassenden Überblick über die biologische Vielfalt aquatischer Ökosysteme, sondern motivieren sie auch dazu, sich aktiv an Schutzprojekten und Forschungsarbeiten zu beteiligen.SEMINÁŘ / SEMINAR

29.2.2024, 8:00-10:30

         Vodní nádrž Bagr, park Stromovka v Českých Budějovicích

Exkurze na vodní nádrž Bagr v Českých Budějovicích byla organizovaná pro studenty Jihočeské univerzity z fakult přírodovědecké a ekonomické v rámci kurzů Základy plánování krajiny a Projektový management. Nabídla jim pohled do budoucnosti této významné lokality, kde se plánuje rozsáhlá revitalizace, zaměřená zpočátku především na tzv. měkká opatření, která by měla pozitivně ovlivnit ekosystém nádrže a okolního prostředí.

Při prezentaci byl rovněž představen aktuálně probíhající projekt Interreg BYCZ01-020, který se také zaměřuje na zachování genetické čistoty a udržení generačních hejn. Jedním z návrhů budoucího managementu nádrže je účelové rybí hospodaření. Do nádrže by byly vysazeny lososovité ryby – předpokládán pstruh obecný známého genetického původu a doplňkově pstruh duhový (druhy se vzájemně nekříží) – které by svým predačním tlakem bránily namnožení planktonožravých ryb (v současné době hlavní složka rybí obsádky Bagru), které nyní přispívají nevyhovující kvalitě vody. Tyto ryby jsou vhodnými ekologickými indikátory kvality vod a jejich přítomnost by svědčila o jakosti vody. Zároveň lze (a je tak praktikováno i nyní) manipulovat s přitékající vodou, čehož by bylo možné využít k odlovům generačních ryb k umělému výtěru. V neposlední řadě nádrž je napájena z Vltavy, která pramení na Šumavě a historicky i do těchto níže položených úseků šumavský pstruh patřil. Při dostatečné velikosti populace by bylo možné povolení rekreačního rybolovu.

V současné době probíhá postupné vypouštění vody z nádrže, které bude následované absolutním výlovem ryb. Po této fázi bude nádrž ponechána bez rybí osádky po dobu asi jednoho roku, s cílem zlepšit kvalitu vody a příznivě tak ovlivnit jeho ekosystém. Následně budou vysazeny ryby nové. Další investice do revitalizace a ochrany nádrže budou realizovány na základě rozhodnutí politické reprezentace, přičemž se očekává úzká spolupráce s odborníky a zástupci relevantních oborů. Cílem celého procesu je dosažení udržitelného stavu nádrže Bagr a zajištění její dlouhodobé užitkové hodnoty pro oblast i budoucí generace.

Die Exkursion zum Bagr-Wasserreservoir in České Budějovice wurde für Studenten der Südböhmischen Universität aus den Fakultäten für Naturwissenschaften und Wirtschaft im Rahmen der Kurse Grundlagen der Landschaftsplanung und Projektmanagement organisiert. Sie bot ihnen einen Einblick in die Zukunft dieses wichtigen Standorts, an dem eine umfassende Revitalisierung geplant ist, die sich zunächst vor allem auf sanfte Maßnahmen konzentriert, die sich positiv auf das Ökosystem des Stausees und die umliegende Umwelt auswirken sollen.

In der Präsentation wurde auch das laufende Interreg-Projekt BYCZ01-020 vorgestellt, das sich ebenfalls auf die Erhaltung der genetischen Reinheit und die Erhaltung von Generationenbeständen konzentriert. Einer der Vorschläge für die künftige Bewirtschaftung des Stausees ist eine gezielte Fischbewirtschaftung. Es sollen Salmoniden in den Stausee eingesetzt werden - vermutlich Bachforellen bekannter genetischer Herkunft und zusätzlich Regenbogenforellen (die Arten kreuzen sich nicht) -, die durch ihren Prädationsdruck die Vermehrung von planktonfressenden Fischen (die derzeit den Hauptbestandteil des Fischbestands im Bagr ausmachen) verhindern sollen. Diese planktonfressenden Fische tragen derzeit zur schlechten Wasserqualität bei. Die eingebrachten Forellen sind nützliche ökologische Indikatoren für gute Wasserqualität. Gleichzeitig könnte das einfließende Wasser manipuliert werden (und wird es auch jetzt schon) und könnte zum Fang von Generationen von Fischen für die künstliche Ernte genutzt werden. Nicht zuletzt wird der Stausee von der Moldau gespeist, die im Böhmerwald entspringt, und die Böhmerwaldforelle gehörte historisch gesehen zu diesem Unterlauf. Wäre die Population groß genug, könnte man die Freizeitfischerei erlauben.

Derzeit wird der Stausee allmählich entleert, worauf eine vollständige Entnahme der Fische folgen wird. Nach dieser Phase wird der Stausee für etwa ein Jahr ohne Fischbesatz belassen, um die Wasserqualität zu verbessern und damit das Ökosystem positiv zu beeinflussen. Im Anschluss daran werden die Forellen eingesetzt. Weitere Investitionen in die Revitalisierung und den Schutz des Stausees werden auf der Grundlage eines Beschlusses der politischen Vertretung getätigt, wobei eine enge Zusammenarbeit mit Experten und Vertretern der einschlägigen Fachbereiche erwartet wird. Ziel des gesamten Prozesses ist es, einen nachhaltigen Zustand des Bagr-Stausees zu erreichen und seinen langfristigen Nutzwert für die Region und künftige Generationen zu sichern.


SEMINÁŘ / SEMINAR

21.2.2024, 15:00-18:30

         Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Ve Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech proběhlo nejprve jednání s ředitelem Ing. Pavlem Vejsadou, Ph.D. a Ing. Pavlem Nuslem o specifickém školení k používání elektrického agregátu k lovu ryb, které je nezbytné doložit k odlovům v Bavorsku. Dále navázala přednáška řešitele projektu nazvaná "Návrat pstruhů na Šumavu", kde komplexně zhodnotil kontext a dosavadní výsledky projektu Interreg BYCZ01-020. Následovala diskuse s posluchači z řad studentů a pedagogického sboru školy.

In der Höheren Fischereischule und der Höheren Berufsfachschule für Wasserwirtschaft und Ökologie in Vodňany fand zunächst ein Treffen mit dem Direktor Ing. Pavel Vejsada, Ph. Pavel Vejsada, Ph.D. und Ing. Pavel Nusl über die spezifische Ausbildung zum Einsatz von Elektroaggregaten für den Fischfang, die für den Nachweis der Fischerei in Bayern erforderlich ist. Es folgte eine Präsentation des Projektleiters mit dem Titel "Rückkehr der Forelle in den Böhmerwald", in der er eine umfassende Bewertung des Kontextes und der bisherigen Ergebnisse des Interreg-Projekts BYCZ01-020 gab. Im Anschluss daran fand eine Diskussion mit den Schülern und Lehrern der Schule statt.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

16.2.2024, 9:00-11:30

         Am Brigittenauer Sporn 3, 1200 Vienna, Austria

Proběhlo setkání s dr. Christophem Hauerem v "Laboratory for Sediment Research and Management" Universität für Bodenkultur (BOKU) ve Vídni. Vedoucí projektu Interreg BYCZ 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy představil cíle, řešení a prozatímní výsledky projektu. Dr. Hauer má velký zájem o průběžné informování a vyjádřil podporu návaznosti současného projektu na Česko – Rakouský k doplnění lokalit, které jsou na Rakouské straně Šumavy (zejména v oblasti Lipna a povodí Grosse Muhl). Během diskuse se oba aktéři shodli na potřebě řešit populaci sivenů amerických v Rothovském potoce, který přitéká z Rakouska a morfologické stavy toků v nevyhovujícím stavu. Dr. Hauer přijal pozvání na plánovanou úvodní konferenci v MEVPIS Vodňany.

Es fand ein Treffen mit Dr. Christoph Hauer im "Labor für Sedimentforschung und -management" der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien statt. Der Projektleiter des Interreg BYCZ 01-020 Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes präsentierte die Ziele, Lösungen und Zwischenergebnisse des Projektes. Dr. Hauer ist sehr daran interessiert, auf dem Laufenden zu bleiben und sprach sich für die Fortsetzung des laufenden Projekts mit dem tschechisch-österreichischen aus, um die Standorte auf der österreichischen Seite des Böhmerwaldes (insbesondere im Bereich des Lipno und des Beckens der Großen Muhl) zu ergänzen. In der Diskussion waren sich beide Akteure einig, dass die Population der Amerikanischen Felchen im Rothbach, der von Österreich aus fließt, und die morphologischen Bedingungen der Bäche in einem unbefriedigenden Zustand sind. Dr. Hauer nahm eine Einladung zur Teilnahme an der geplanten Auftaktkonferenz bei MEVPIS Vodňany an.


VEŘEJNÁ AKCE – Školení nových členů ČRS

20.1. a 10.2.2024, 8:00-11:30

         Český rybářský svaz, z.s., Vyšehrad 410, 582 82 Golčův Jeníkov

Školení nových členů místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Golčův Jeníkov proběhlo v termínech 20. 1. a 10. 2. vždy od 8 do 11:30 v areálu u rybníka Obecník. Tradičně jsme s novými členy probrali nejdůležitější části Rybářského řádu, následně jsme se zabývali určováním jednotlivých druhů ryb a dalšími praktickými tématy. Pro zpestření jsme využili modelů ryb, na nichž jsme si ukázali znaky jednotlivých druhů, řekli si jejich lovné míry a doby hájení. Všichni uchazeči úspěšně napsali test pro splnění požadované kvalifikace k vydání rybářského lístku a máme tak o sedm rybářů a dvě rybářky více. Na závěr jsme apelovali na vnímání rybaření jako volnočasové aktivity v přírodě. Rybáři by měli sledovat dění kolem sebe, pozornost věnovat nejen sportovním rybníkům, ale i chovným, řekám a potokům. Ryby jsou závislé na kvalitě vody, která je odrazem dění v povodí i vlastní morfologií vodního útvaru. Rybářská mládež dostala za úkol nakreslení a vlastními slovy popis pstruha obecného. Na příkladu tohoto druhu jsme demonstrovali zásadní roli morfologie toku (ovlivněný zahloubený kanalizovaný tok X přirozeně meandrující s variabilitou hloubek) na vitalitu populací. Posluchači byli seznámeni s aktuálními výstupy projektu "Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy" v rámci programu Inetrreg Bavorsko – Česko 2021-2027, který dokladuje návrat pstruhů do zdejších vod a vytvoření stabilních populací v přirozených podmínkách. I když rybaření na mimopstruhových vodách významně převyšuje rybolov na vodách pstruhových, mládež se úkolu zhostila svědomitě a ukázala, že o pstruhu obecném má široké znalosti.

Die Schulung der neuen Mitglieder der örtlichen Organisation des Tschechischen Fischereiverbandes, z.s. Golčův Jeníkov, fand am 20.1. und 10.2. von 8 bis 11:30 Uhr in der Nähe des Teiches Obecník statt. Traditionell besprachen wir mit den neuen Mitgliedern die wichtigsten Teile der Fischereiverordnung, dann ging es um die Bestimmung der einzelnen Fischarten und andere praktische Themen. Um die Prüfung interessanter zu gestalten, haben wir die Merkmale der einzelnen Fischarten anhand von Fischmodellen veranschaulicht und ihre Fangraten und Fütterungszeiten erklärt. Alle Bewerber haben den Test zur Erlangung des Fischereischeins erfolgreich bestanden, und wir haben sieben weitere männliche und zwei weitere weibliche Angler. Schließlich haben wir an die Wahrnehmung des Angelns als Freizeitbeschäftigung in der Natur appelliert. Angler sollten ein Auge darauf haben, was um sie herum geschieht, und nicht nur auf Sportteiche, sondern auch auf Teiche, Flüsse und Bäche achten. Fische sind von der Wasserqualität abhängig, die ein Spiegelbild dessen ist, was im Wassereinzugsgebiet geschieht, und von der tatsächlichen Morphologie des Gewässers. Die jungen Angler erhielten die Aufgabe, eine Forelle zu zeichnen und mit eigenen Worten zu beschreiben. Am Beispiel dieser Art wurde die entscheidende Rolle der Gewässermorphologie (ein beeinträchtigter, verschütteter, kanalisierter Bach X ein natürlich mäandrierendes Gewässer mit variabler Tiefe) für die Vitalität der Populationen aufgezeigt. Den Zuhörern wurden die aktuellen Ergebnisse des Projekts "Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwalds" im Rahmen des Inetrreg-Programms Bayern-Tschechien 2021-2027 vorgestellt, das die Rückkehr der Forellen in die lokalen Gewässer und die Etablierung stabiler Populationen unter natürlichen Bedingungen belegt. Obwohl das Angeln in Nicht-Forellengewässern deutlich schwerer wiegt als das Angeln in Forellengewässern, erfüllten die Jugendlichen ihre Aufgabe gewissenhaft und zeigten, dass sie über ein breites Wissen über die Forelle verfügen.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

5.2.2024, 9:00-11:30

         Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Oddělení ochrany                 přírody, ZPF, SEA a CITES

Setkání s uživateli proběhlo na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES s Mgr. Janem Havlíčkem, Ph.D. Vedoucí projektu Interreg BYCZ 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy představil jeho náplň a dosavadní výstupy. Tématem byly zejména místa, která nejsou v ideálním stavu a bylo by přínosné spojení sil k nápravě. V případě Lukavického potoky byla situace nevhodné morfologie toku konzultována se správci toku Lesy ČR s.p. telefonicky. Byla přislíbena společná diskuse a iniciace revitalizace. Dále bylo upozorněno na lokality s výskytem nežádoucích ryb - Rothovský potok se siveny americkými a Ostřice se sumečky černými. Účastníci se dohodli na zaslání žádosti k návštěvě Přírodní rezervace Pláničský rybník a Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky v červnu během konání Hydrobiologické exkurze v červnu letošního roku. Pracovníci Krajského úřadu byli srdečně pozváni na konferenci k projektu pořádanou v březnu ve Vodňanech.

Das Treffen mit den Nutzern fand im Regionalamt der Region Südböhmen, Abteilung Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, Abteilung Naturschutz, ZPF, SEA und CITES mit Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. Der Projektleiter des Interreg BYCZ 01-020 Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes stellte das Projekt und seine bisherigen Ergebnisse vor. Dabei ging es vor allem um Orte, die sich nicht in einem idealen Zustand befinden und bei denen es von Vorteil wäre, die Kräfte zu bündeln, um Abhilfe zu schaffen. Im Fall des Lukavický Baches wurde die Situation der ungeeigneten Morphologie des Baches mit den Bachverwaltern, der Forstwirtschaft der Tschechischen Republik, telefonisch besprochen. Eine gemeinsame Diskussion und Einleitung der Revitalisierung wurde in Aussicht gestellt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass es Standorte mit unerwünschten Fischen gibt - Rothovský Bach mit Amerikanischen Felchen und Ostřice mit Schwarzem Wels. Die Teilnehmer kamen überein, einen Antrag auf Besichtigung des Naturschutzgebiets Pláničský pond und des Naturschutzgebiets Kapličky peatland im Rahmen der hydrobiologischen Exkursion im Juni dieses Jahres zu stellen. Die Mitarbeiter der Regionalbehörde wurden herzlich zu einer Konferenz über das Projekt eingeladen, die im März in Vodnany stattfinden wird.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

24.1.2024, 8:00-10:00 

         Správa NP Šumava, Horní Planá

Setkání s uživateli výsledku proběhlo na Správě NP Šumava, pracovišti Horní Planá. Vedoucí projektu se zde setkal s referentem ochrany přírody pro příslušnou část CHKO Šumavy Mgr. Borisem Hůlkou. Na úvod byly představeny cíle a postup realizace projektu Interreg BYCZ 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Dále byly diskutovány hlavní výsledky oblasti ve správě pracoviště a společná řešení vedoucí k nápravě nevhodných lokalit – především Volarského potoka, Lukovického potoka a Rothovského potoka. Diskutováno bylo připomínkování nového návrhu plánu péče o chráněnou oblast Blanice. Spolupráce bude dále rozvíjena účastí na plánované konferenci, řešení nevhodných míst a podpoře konání Hydrobiologické exkurze v červnu letošního roku.

Das Treffen mit den Nutzern des Ergebnisses fand in der Verwaltung des NP Böhmerwald, Horní Planá, statt. Der Projektleiter traf sich mit dem Naturschutzbeauftragten für den betreffenden Teil des Landschaftsschutzgebiets Böhmerwald, Mgr. Boris Hůlka. Zu Beginn wurden die Ziele und der Umsetzungsprozess des Projekts Interreg BYCZ 01-020 Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes vorgestellt. Darüber hinaus wurden die wichtigsten Ergebnisse des Gebietes unter der Verwaltung des Arbeitsplatzes und gemeinsame Lösungen, die zur Sanierung von ungeeigneten Standorten - hauptsächlich Volarský Bach, Lukovický Bach und Rothovský Bach - führen, diskutiert. Es wurden Kommentare zum neuen Entwurf des Managementplans für das Schutzgebiet Blanice erörtert. Die Zusammenarbeit soll durch die Teilnahme an der geplanten Konferenz, die Behandlung ungeeigneter Standorte und die Unterstützung der Durchführung einer hydrobiologischen Exkursion im Juni dieses Jahres weiter ausgebaut werden.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG 

23.1.2024, 9:00-11:30

         Online

Proběhla koordinační schůzka projektových partnerů, které se zúčastnili zástupci Biologického centra, Jihočeské univerzity, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, a Bezirk Niederbayern a Fachberatung für Fischerei. Proběhla diskuse o tématech jako jsou administrativa spojená s realizací elektrolovu v Bavorsku, či výroba propagačních předmětů. Bylo domluveno setkání s německými rybářskými hospodáři a parametry tiskové konference před zahájením terénních v Bavorsku. Byl dohodnut proces terénního monitoringu na bavorské straně Šumavy, počet odebraných vzorků a následného zpracování úlovků.

Es fand eine Koordinierungssitzung der Projektpartner statt, an der Vertreter des Biologischen Zentrums, der Universität Südböhmen, der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns sowie des Bezirks Niederbayern und der Fachberatung für Fischerei teilnahmen. Es wurden Themen wie die Verwaltung bei der Einführung der Elektrobefischung in Bayern und die Herstellung von Werbeartikeln besprochen. Vor Beginn der Feldarbeit in Bayern wurde ein Treffen mit deutschen Fischzüchtern und die Rahmenbedingungen für eine Pressekonferenz vereinbart. Der Ablauf des Feldmonitorings auf der bayerischen Seite des Böhmerwaldes, die Anzahl der zu nehmenden Proben und die anschließende Verarbeitung der Fänge wurden vereinbart.


VEŘEJNÁ AKCE – Den otevřených dveří

19.1.2024, 9:00-15:30

         Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Na stanovišti Katedry biologie ekosystémů PřF JU byly prezentovány potencionálním studentům a široké veřejnosti dva hlavní směry výzkumu – hydrobiologie a půdní biologie. Oba směry se tematicky prolínají výzkumem v oblasti Šumavy. Z hydrobiologie byly prezentováni zástupci ichtyofauny různých rybích pásem a metody monitoringu rybí obsádky. Při výkladu byla pozornost zaměřena na aktuálně probíhající projekt Interreg BY-CZ 01-020 včetně prvních výsledků složení rybích společenstev a vztahu k prostředí. Během celého dne byly na plátně z dataprojektoru promítány tematické fotografie z výzkumu ichtyologie a Šumavy.

An der Abteilung für Ökosystembiologie der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Südböhmischen Universität für Wissenschaft und Technologie wurden zwei Hauptforschungsrichtungen - Hydrobiologie und Bodenbiologie - potenziellen Studenten und der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Beide Richtungen sind thematisch mit der Forschung im Böhmerwald verflochten. Aus der Hydrobiologie wurden Vertreter der Ichthyofauna verschiedener Fischzonen und Methoden zur Überwachung der Fischbestände vorgestellt. Während der Präsentation wurde die Aufmerksamkeit auf das derzeit laufende Interreg BY-CZ 01-020 Projekt gerichtet, einschließlich der ersten Ergebnisse über die Zusammensetzung der Fischgemeinschaften und ihre Beziehung zur Umwelt. Den ganzen Tag über wurden thematische Fotos aus der Ichthyologie und der Sumava-Forschung mit Hilfe eines Datenprojektors auf eine Leinwand projiziert.


PŘEDNÁŠKA / VORTRAG

7.12.2023, 13:00-14:30

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,Kamenice 5, Brno – Bohunice.

Během přednášky se posluchači semináře dozvěděli v úvodu o studiu ekologie rybích společenstev a o indikačních vlastnostech populací ryb. Dále jim byla představena metoda environmentální DNA metabarkóding se všemi kritickými kroky. Následovaly příkladové studie využití včetně studia parazitických rybomorek. V kontrastu byl ukázán tradiční invazivní způsob a moderní za využití eDNA metabarkódingu, jak se nyní děje v rámci projektu Interreg BY-CZ 01-020 na Šumavě.

Während des Vortrags lernten die Seminarteilnehmer etwas über die Untersuchung der Ökologie von Fischgemeinschaften und die Indikatoreigenschaften von Fischpopulationen. Sie wurden auch in die Umwelt-DNA-Metabarcoding-Methode mit allen kritischen Schritten eingeführt. Es folgten Anwendungsbeispiele, darunter die Untersuchung von Fischparasiten. Es wurde ein Kontrast zwischen der traditionellen invasiven Methode und der modernen eDNA-Metabarcoding-Methode aufgezeigt, wie sie jetzt im Interreg-Projekt BY-CZ 01-020 im Böhmerwald durchgeführt wird.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

30.11.2023, 9:00-11:30

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 702/7, 370 05 České Budějovice

V rámci koordinační schůzky širokého týmu Biologického centra a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly připomenuty hlavní cíle a postupy projektu. Zhodnoceno bylo dosavadní vedení aktivit, sumarizovány byly práce v terénu. Prezentován byl harmonogram prací nutných k dokončení v letošním kalendářním roce a detailní plán na rok 2024 zahrnující především popularizační aktivity a terénní monitoring v Bavorsku. Na závěr byly rozděleny úkoly pro jednotlivé pracovníky.

Während der Koordinierungssitzung des breiten Teams des Biologischen Zentrums und der Südböhmischen Universität in České Budějovice wurden die wichtigsten Ziele und Verfahren des Projekts in Erinnerung gerufen. Das Management der bisherigen Aktivitäten wurde bewertet und die Feldarbeit wurde zusammengefasst. Der Zeitplan für die in diesem Kalenderjahr durchzuführenden Arbeiten und ein detaillierter Plan für das Jahr 2024, der vor allem Öffentlichkeitssensibilisierung und Feldarbeiten in Bayern vorsieht, wurden vorgestellt. Schließlich wurden die Aufgaben an die einzelnen Mitarbeiter verteilt.


PŘEDNÁŠKA / VORTRAG

21.11.2023, 14:30-14:50

Mevpis, Vodňany

V rámci konání "Wetland restoration Conference" 21. a 22. 11. 2023 byla Vojtěchem Kolářem prezentována přednáška "The diversity of pools created by the activities of the European beaver (Castor fiber)". Přednáška vychází z letošního terénního šetření na Šumavě, kde činnost bobra evropského stále více ovlivňuje rybí společenstva včetně pstruhů obecných.

Im Rahmen der "Wetland restoration Conference" am 21. und 22. November 2023 präsentierte Vojtěch Kolář seinen Vortrag "The diversity of pools created by the activities of the European beaver (Castor fiber)". Der Vortrag basiert auf der diesjährigen Feldstudie im Böhmerwald, wo die Aktivitäten des Bibers zunehmend die Fischgemeinschaften, einschließlich der Bachforelle, beeinträchtigen.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

21.11.2023, 12:30-13:30

        Mevpis, Vodňany

        Projektové setkání tří partnerů (HBU, JU a NPV-BW). Diskutovány aktuální výsledky řešení projektu. Shrnutí              terénních aktivit – lov ryb a sběr informací. Plánované aktivity na příští rok: březnová konference, naučná                  stezka, grafické ilustrace. 

Projekttreffen der drei Partner (HBU, JU und NPV-BW). Erörterung der aktuellen Ergebnisse des Projekts. Zusammenfassung der Feldaktivitäten - Fischfang und Informationssammlung. Geplante Aktivitäten für das nächste Jahr: Konferenz im März, Naturlehrpfad, grafische Illustrationen.KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

8.11.2023, 8:00-13:00

JIHOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ ČRS, z.s., Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou

Proběhlo jednání se zástupci Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu (ČRS). Byly prezentovány hlavní cíle projektu, upřesněny lokality, kde proběhl terénní výzkum, znalosti a poznatky dosud získané při řešení projektu Interreg BYCZ01-020. Prezentovány budoucí plány při řešení projektu. Díky dosavadním poznatkům byla dohodnuta spolupráce při odlovu nepůvodních sivenů amerických v Rothovském potoce, kteří konkurují společenstvu původních ryb včetně pstruha obecného. Kolegové byli pozváni na plánovanou konferenci, která by měla proběhnout v březnu 2024. Dále byla sjednána součinnost při plánované hydrobiologické exkurzi plánované na červen 2024, nabídnuta spolupráce k ověření genetické struktury pstruhů obecných ze sádek u Hůrky v povodí Lipna a poskytnutí údajů z terénního šetření. Zástupci obou stran se shodli na dobré mediální propagaci spolupráce na projektu. Výsledkem setkání bylo zlepšení porozumění obou stran a dohoda na budoucí spolupráci.

Es fand ein Treffen mit Vertretern des südböhmischen Gebietsverbands des tschechischen Fischerverbands (ČRS) statt, bei dem die Hauptziele des Projekts vorgestellt, die Standorte, an denen die Feldforschung durchgeführt wurde, genannt und die bisher im Rahmen des Interreg-Projekts BYCZ01-020 gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse präsentiert wurden. Dank der bisher gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Zusammenarbeit beim Fang des nicht heimischen amerikanischen Maifischs im Rothbach vereinbart. Dieser konkurriert mit der einheimischen Fischgemeinschaft, einschließlich der Forelle. Die Kollegen wurden zu einer geplanten Konferenz im März 2024 eingeladen. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit bei einer geplanten hydrobiologischen Exkursion im Juni 2024 vereinbart, die Zusammenarbeit bei der Überprüfung der genetischen Struktur der Bachforelle aus den Hůrka-Fischteichen im Lipno-Becken und die Bereitstellung von Daten aus einer Felduntersuchung angeboten. Die Vertreter beider Parteien vereinbarten eine gute Werbung in den Medien für die Zusammenarbeit bei diesem Projekt. Das Treffen führte zu einem besseren Verständnis beider Parteien und zu einer Vereinbarung über die künftige Zusammenarbeit.24.10.2023 

Vzorkování pro letošní rok bylo ukončeno. Terénní práce budou opět pokračovat příští rok na jaře.

Die Probenahme ist für dieses Jahr abgeschlossen. Die Feldarbeit wird im nächsten Frühjahr wieder aufgenommen.


SEMINÁŘ / SEMINAR

14.10.2023, 9:00

Český Krumlov

Na žádost pořadatelů akce byla připravena souhrnná přednáška o projektu Interreg Bavorsko-Česko 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Na úvod byl představen historický kontext výzkumu pstruhů v oblasti Šumavy a význam pstruhů obecných pro ekosystém. Dále byly představeny cíle, průběh, první dojmy z řešení projektu a nadcházející plány. Po prezentaci následovala diskuse k tématu.

Auf Wunsch der Organisatoren der Veranstaltung wurde ein zusammenfassender Vortrag über das Interreg-Projekt Bayern-Tschechische Republik 01-020 Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes vorbereitet. Der historische Kontext der Forellenforschung im Böhmerwald und die Bedeutung der Forelle für das Ökosystem wurden vorgestellt. Außerdem wurden die Ziele, der Fortschritt, die ersten Eindrücke des Projekts und die kommenden Pläne vorgestellt. Im Anschluss an die Präsentation fand eine Diskussion zum Thema statt.


PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA / NATURSPAZIERGANG

8.10.2023, 9:00

Vodní nádrž Bagr, park Stromovka v Českých Budějovicích / Stausee Bagr, Stromovka Park in České Budějovice

V rámci přednášky pro širokou veřejnost byl prezentován právě probíhající projekt Interreg BYCZ01-020. Byly demonstrovány odlovy ryb elektrickým agregátem, zátahovou sítí a do rybářských pastí. Byla zde prezentována důležitost vyváženého složení rybích společenstev s dravými druhy a genetické čistoty druhů.

In einem Vortrag für die Öffentlichkeit wurde das laufende Interreg-Projekt BYCZ01-020 vorgestellt und der Fischfang mittels Elektrobefischung, einem Fischernetz und in Reusen demonstriert. Dazu wurde die Bedeutung einer ausgewogenen Zusammensetzung von Fischgemeinschaften mit räuberischen Arten, genetischer Reinheit der Arten ist.

ÚČASTNÍCI: Široká veřejnost / TEILNEHMER: Allgemeine Öffentlichkeit


REPORTÁŽ ČESKÉHO ROZHLASU – MAGAZÍN EXPERIMENT / REPORTAGE DES TSCHECHISCHEN RADIOS - MAGAZIN EXPERIMENT

4.10. 2023, 10:00 

K průzkumu Jezerního potoka pod Plešným jezerem se přidali kolegové z Českého Rozhlasu. Během prací se seznámili s celým postupem odlovu elektrickým agregátem, zpracování úlovku i sběru informací o terénu. Následně navštívili laboratoř parazitologie ryb v Českých Budějovicích, kde se dozvěděli o dalších krocích výzkumu environmentální DNA. Z celého dne vznikla reportáž Českého rozhlasu do rubriky magazín Experiment.

Die Kollegen des Tschechischen Rundfunks nahmen an der Untersuchung des Baches Jezerní unterhalb von Plešný jezero teil. Während der Arbeit machten sie sich mit dem gesamten Verfahren des Fangs mit einem Elektroaggregat, der Verarbeitung des Fangs und dem Sammeln von Informationen über das Terrain vertraut. Anschließend besuchten sie das Labor für Fischparasitologie in České Budějovice, wo sie sich über die nächsten Schritte in der Umwelt-DNA-Forschung informierten. Über den ganzen Tag berichtete der Tschechische Rundfunk im Magazin Experiment.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-experiment-kam-se-podeli-puvodni-sumavsti-pstruzi-a-jak-funguje-9087590

"Od potůčků až po laboratoře k analýze DNA. Tak vypadá nový výzkum populace pstruhů na Šumavě. Experti z Biologického centra Akademie věd v těchto dnech v šumavských potocích a řekách loví pstruhy. Cílem několikaletého mezinárodního výzkumu je především zmapovat populaci těchto ryb a zjistit, jakou genovou linii pstruzi na Šumavě mají."

"Von Schlaglöchern über Labore bis zur DNA-Analyse. So sehen neue Forschungen zum Forellenbestand im Böhmerwald aus. Experten des Biologischen Zentrums der Akademie der Wissenschaften fischen in diesen Tagen in den Bächen und Flüssen des Böhmerwaldes nach Forellen. Ziel der mehrjährigen internationalen Forschung ist es vor allem, den Bestand dieser Fische zu kartieren und herauszufinden, welche genetische Abstammung die Forellen im Böhmerwald haben."

7.10. 2023, 9:05 vysíláni Magazínu Experiment

9.10.2023 7:00 ČRo České Budějovice

9.10.2023 8:16 ČRo Plus

9.10.2023 8:53 ČRo Plus

9.10.2023 14:13 ČRo Plus

9.10.2023 17:07 ČRo České Budějovice

9.10.2023 20:13 ČRo Plus


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

27.09.2023, 9:00

Arnoštov, řeka Blanice / Arnoštov, Fluss Blanice

Projektové setkání tří partnerů. Proběhli společné terénní práce – lov ryb a sběr informací o prostředí. Diskuse o transformaci zkušeností mezi českou a bavorskou stranou Šumavy.

Projekttreffen der drei Partner. Gemeinsame Feldarbeit - Fischfang und Sammlung von Informationen über die Umwelt. Diskussion und Erfahrungsaustausch zwischen der tschechischen und bayerischen Seite des Böhmerwaldes.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

8. 9. 2023, 9:00

FROV Vodňany

Během setkání byly určeny odpovědné osoby za věcnou část projektu, výstupy projektu, další dílčí výstupy a projektové akce. Dále byly diskutovány jednotlivé výstupy: revitalizace sádek, společně vypracovaná řešení v ochraně volných vod prostřednictvím ochrany populací vlajkového druhu a vytvoření vizuálně atraktivní naučné stezky.

Während des Treffens wurden die Verantwortlichen für den inhaltlichen Teil des Projekts, die Projekt-Outputs, weitere Teil-Outputs und Projektmaßnahmen festgelegt. Auch die einzelnen Outputs wurden besprochen: die Revitalisierung der Fischteiche, die gemeinsam erarbeiteten Lösungen für den Schutz der offenen Gewässer durch den Erhalt der Populationen von Flaggschiffarten und die Schaffung eines visuell attraktiven Naturlehrpfads.

ÚČASTNÍCI: zástupci HBU BC a FROV / TEILNEHMER: Vertreter von HBU BC und FROV


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

8.9.2023, 8:00

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 / Mittelschule für Fischerei und Höhere Berufsfachschule für Wasserwirtschaft und Ökologie, Vodňany, Zátiší 480

Proběhlo bilaterální jednání s ředitelem školy a vedoucím praxe. Dohoda a souhlas na ichtyologickém monitoringu ve školním revíru, v konkrétních profilech Zlatého potoka. Dohoda o zapůjčení rezervního agregátu. Jednání o dlouhodobé spolupráci SRŠ a VOŠ VHE Vodňany a BC ohledně ekologického pohledu na rybí obsádky a speciálních metod monitoringu. Nabídka praxe studentů během řešení projektu Interreg BYCZ01-020. Dohoda o sdílení zjištěných informací a diskuse nad případnou úpravou rybářského hospodaření.

Es fand ein bilaterales Treffen mit dem Schulleiter und dem Praxismanager statt. Vereinbarung und Zustimmung zur ichthyologischen Überwachung des Schulgeländes, insbesondere der Profile des Goldenen Baches wurden getroffen. Es gab eine Einigung über die Ausleihe eines Reserveaggregats. Verhandlungen über eine langfristige Zusammenarbeit zwischen SRS und VHE Vodnany und BC hinsichtlich der ökologischen Betrachtung der Fischbestände und spezieller Monitoringmethoden wurden geführt. Angebot eines Studentenpraktikums im Rahmen des Interreg-Projekts BYCZ01-020. Vereinbarung über den Austausch von Informationen und Diskussion über eine mögliche Änderung des Fischereimanagements.

ÚČASTNÍCI: Zástupci HBÚ a Střední rybářské školy / TEILNEHMER: Vertreter der HBU und der Höheren Fischereischule


4.9.2023 

Zahájeny terénní práce – ichtyologický průzkum na české straně Šumavy.

Beginn der Feldarbeit - ichthyologische Untersuchung auf der tschechischen Seite des Böhmerwalds.


28.8.2023 

Instalována propagační cedule dle pravidel Interreg na budovu Hydrobiologického ústavu Biologického centra.

Am Gebäude des Hydrobiologischen Instituts des Biologischen Zentrums wurde ein Werbeschild gemäß den Interreg-Regeln angebracht.


10.10.2023 

Zveřejněny základní informace o projektu na stránkách BC: https://www.bc.cas.cz/vyzkum/projektovy-usek/strukturalni-fondy/

Grundlegende Informationen über das Projekt sind auf der Website des Biologischen Zentrums veröffentlicht.


31.8.2023 

Zveřejněny základní informace o projektu na stránkách HBÚ: https://www.hbu.cas.cz/cz/projekty/#bla23

Grundlegende Informationen über das Projekt, veröffentlicht auf der Website des Instituts für Hydrobiologie.


31.8.2023 

Zveřejněny základní informace o projektu na stránkách FROV: https://www.frov.jcu.cz/images/FROV/veda-a-vyzkum/projekty/%C5%BDiv%C3%A9_klenoty_pod_vodn%C3%AD_hladinou_%C5%A0umavy.pdf

Grundlegende Informationen über das Projekt sind auf der Website der Fakultät für Fischerei und Gewässerschutz veröffentlicht.


31.8.2023

Spuštění webu fishjewels.cz / Erstellen einer Website.


26.7.2023 

Zveřejněny základní informace na stránkách Národního parku Bavorský les: https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/cesky/aktuality/pressemitteilung/detailansicht.htm?ID=A%2Bs3RgSTi2RBTKlXfjhOQQ%3D%3D

Grundlegende Informationen auf der Website des Nationalparks Bayerischer Wald.


PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU – TISKOVÁ KONFERENCE / PROJEKTVORSTELLUNG - PRESSEKONFERENZ

26. 7. 2023, 9:30

Rybí líheň Borové lady / Fischbrutanstalt Borové Lady

Informace o činnosti rybí líhně a monitoringu ichtyofauny na Šumavě. Představení postupu prací v genetických analýzách. Zástupci podporujícího partnera Českého rybářského svazu vyjádřili podporu projektu a naléhavost řešení tématu. Následovaly konkrétní dotazy a ukázky technik (odlov ryb elektrickým agregátem, odběr environmentální DNA z vody), organismů (pstruzi obecní z generačního hejna, lastura perlorodky říční) a vizuálních materiálů (schéma životního cyklu pstruha obecného a perlorodky říční, historický vývoj acidifikace Šumavy, plán projektu, výzkum parazitů, mapa lokalit a další).

Die Konferenz wurde mit Informationen über die Fischzuchtanstalt und die Überwachung der Ichthyofauna im Böhmerwald eingeleitet. Anschließend wurden Präsentation über den Fortschritt der Arbeiten an den genetischen Analysen vorgetragen. Vertreter des unterstützenden Partners, des tschechischen Fischereiverbandes, bekundeten ihre Unterstützung für das Projekt und die Dringlichkeit, sich mit dem Thema zu befassen. Es folgten spezifische Fragen und Vorführungen von Techniken (Fang von Fischen mit einem Elektroaggregat, Entnahme von Umwelt-DNA aus dem Wasser), Organismen und Anschauungsmaterial (Lebenszyklusdiagramm von Meerforelle und Perlmuschel, historische Entwicklung der Versauerung des Böhmerwaldes, Projektplan, Parasitenforschung, Habitatkarte usw.).

Z médií byli přítomni Česká televize, CNN Prima, Jihočeská televize, Český rozhlas, MF Dnes, Deník, časopis Zemědělec a Česká tisková kancelář.

Zu den anwesenden Medien gehörten das Tschechische Fernsehen, CNN Prima, das Südböhmische Fernsehen, der Tschechische Rundfunk, MF Dnes, Deník, die Zeitschrift Zemedelec und das Tschechische Presseamt.


KICK-OFF MEETING / DER KICK-OFF

14. 6. 2023, 10:00

Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk / Verwaltung des Nationalparks Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk

Během setkání byly představeny cíle projektu, monitorované lokality v Bavorsku a Čechách, proces terénního monitoringu a zpracování uloveného materiálu. Nastavení průběhu projektu ve vztahu k cílovým skupináma na plán realizace veřejných akcí. V projektu bude PARU BC zkoumat cílovou skupinu rybích parazitů, myxozoa, a jejich diverzitu, životní cyklus, srovnání tradičních invazních studií s moderními studiemi využívajícími eDNA z vody a sedimentu. Zástupci FROV JU představili technické možnosti a kapacity pro odborné práce, vyjádřili podporu popularizačních aktivit, revitalizace sádek, účast na diskusích.

Während des Treffens wurden die Ziele des Projekts, die Beprobungsstandorte in Bayern und Böhmen, der Prozess der Befischung und die Verarbeitung des erfassten Materials vorgestellt. Der Projektablauf in Bezug auf die Zielgruppen und des Plans für die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen wurde festgelegt. Im Rahmen des Projekts wird PARU BC die Zielorganismen der Fischparasiten, Myxozoen, und ihre Vielfalt, ihren Lebenszyklus, den Vergleich von traditionellen Invasionsstudien mit modernen Studien unter Verwendung von eDNA aus Wasser und Sediment untersuchen. Vertreter von FROV JU stellten die technischen Möglichkeiten und Kapazitäten für die wissenschaftliche Arbeit vor, äußerten ihre Unterstützung für Werbemaßnahmen, die Revitalisierung der Fischzuchtanlage und die Teilnahme an Diskussionen.

ÚČASTNÍCI: zástupci Biologického centra, FROV JU, NPS a NPBW a BN / TEILNEHMER: Vertreter des Biologischen Zentrums, FROV JU, NPS und NPBW und BN.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

12. 6. 2023, 8:30

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 702/7, České Budějovice / Biologisches Zentrum der CAS, Institut für Hydrobiologie, Na Sádkách 702/7, České Budějovice

Na jednání byl shrnut přehled cílů a řešení projektu. Zúčastněné týmy představily kontext dílčích problematik a představu o očekávaných výstupech. Byl prezentován přehled sledovaných lokalit v Bavorsku a Čechách, proces terénního monitoringu a analýz ulovených exemplářů. Účastníci byli seznámení se s rozpočtem, nastavením průběhu projektu v rámci komunikace s cílovými skupinami, tj. uživateli a veřejností. Proběhla diskuse o řešení problematiky rybích parazitů a proces přípravy materiálu a jeho předávání mezi týmy.

Auf der Sitzung wurden die Projektziele und -lösungen zusammengefasst. Die teilnehmenden Teams stellten den Kontext der Unterthemen und eine Darstellung der erwarteten Ergebnisse vor. Es wurde ein Überblick über die überwachten Standorte in Bayern und Böhmen, Feldarbeiten und die Analyse der gefangenen Individuen vorgestellt. Die Teilnehmer erhielten eine Einführung in das Budget und den Aufbau des Projektprozesses im Rahmen der Kommunikation mit den Zielgruppen, d.h. den Nutzern und der Öffentlichkeit. Es wurde über das Management von Fischparasiten und den Prozess der Materialaufbereitung und des Transfers zwischen den Teams diskutiert.

ÚČASTNÍCI: zástupci PARU a HBU BC, FROV a PřF JU / TEILNEHMER: Vertreter von PARU und HBU BC, FROV und JU Fakultät für Naturwissenschaften


VELETRH VĚDY / VELETRH DER WISSENSCHAFT

8.-10. 6. 2023, 10-18 hod. / 8-10 Juni 2023, 10-18 Uhr.

PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha / PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Prag

Veletrh vědy je největší vědeckou událostí v Česku. Bylo zde prezentováno více než 100 expozic Akademie věd ČR, univerzit a inovačních firem. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. zvolilo téma vody prezentující na 8 stanovištích, které mapovali klíčové výzkumné aktivity a projekty. Jedním z nich byli "Šumavští pstruzi". Na stanovišti se lidé dozvěděli o životním cyklu pstruha obecného, jeho zásadní roli v životním cyklu perlorodky říční, trofických úrovních vod Šumavy, historii a současnosti výzkumu vod na Šumavě, aktuálním výzkumu rybích parazitů a o plánovaném projektu BYCZ01-020 – Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy.

Die Wissenschaftsmesse ist die größte wissenschaftliche Veranstaltung in der Tschechischen Republik. Mehr als 100 Stände der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, von Universitäten und innovativen Unternehmen waren vertreten. Das Biologische Zentrum der CAS, v.v.i., wählte das Thema Wasser und präsentierte an 8 Ständen die wichtigsten Forschungsaktivitäten und Projekte. Einer davon war die "Böhmerwaldforelle". An den Stationen erfuhren die Besucher mehr über den Lebenszyklus der Bachforelle, ihre entscheidende Rolle im Lebenszyklus der Perlmuschel, die trophischen Ebenen der Böhmerwaldgewässer, die Geschichte und Gegenwart der Wasserforschung im Böhmerwald, die aktuelle Forschung über Fischparasiten und das geplante Projekt BYCZ01-020 - Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes.

ÚČASTNÍCI: široká skupina návštěvníků všech věkových kategorií se zájmem o vědu a výzkum / TEILNEHMER: eine breite Gruppe von Besuchern aller Altersgruppen mit Interesse an Wissenschaft und Forschung


Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwalds