Aktuality /Pressemitteilungen

WORKSHOP

         16.4.2024, 9:00 - 13:00

         Habrovany

V rámci hydrobiologického průzkumu na tocích byly vybráni dva studenti Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech, kteří byli k akci přizváni. Během dne jim byla vysvětlena teorie říčního kontinua a typologie vodních toků. Dále byli seznámeni se základními technikami měření fyzikálně chemických parametru (teplota, koncentrace rozpuštěného kyslíku a vodivosti) vody, odběrem nárostových řas, perifytonu, zoobentosu a odlovu ryb elektrickým agregátem. Pod dohledem si studenti jednotlivé odběry vyzkoušeli a zhodnotili ekologické rozdíly mezi navštívenými toky. V průběhu řešení probíhaly diskuse o různých lokalitách v ČR včetně Šumavy a dosavadních výsledků v rámci projektu Interreg Bavorsko Česko "Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy". 


WORKSHOP

        9.4.2024, 13:30-17:00

        Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany                    (MEVPIS), Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Cílem workshopu bylo představení vlastního projektu a jeho aktuálními výstupy, které dokladují návrat pstruhů do vod po celé Šumavě. Současně se účastníci seznámili se studiem vztahu ryb k prostředí, charakteristikami ryb a rybích společenstev, metody monitoringu ryb a dalšími tématy. V praktické části si vyzkoušeli vytvoření funkčních vodních ekosystémů a nechyběl ani přímý odlov ryb v potoce.

Tímto se účastníci dozvěděli o probíhajícím hydrobiologickém výzkumu na Biologické centrum AVČR a Přírodovědecká fakulta JU.


SEMINÁŘ / SEMINAR

8.4.2024, 8:00-10:30

         Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

V rámci kurzu Hydrobiologie, lekce o "vyšších trofických úrovních" byla probírána tématika vztahu rybích společenstev k charakteristikám prostředí. Při výkladu byly využity nejnovější poznatky zjištěné během dosavadního řešení projektu Interreg Bavorsko-Česko Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Studentům byla vysvětlena typologie toků a změn rybích společenstev s typickými zástupci a příklady ze Šumavy.


SEMINÁŘ / SEMINAR

5.4.2024, 8:00-11:00

Vrbenské rybníky, České Budějovice

Studenti PřF JU se zúčastnili kurzu Ekologie živočichů - cvičení v lokalitě Vrbenských rybníků, který byl pojat jako praktický workshop. Cvičící představil účastníkům prostředí rybníků a jejich ekosystém a demonstroval charakteristiky prostředí a různé techniky odlovu ryb včetně použití zátahové sítě, čeřenu, pastí a elektrolovu. Studenti si jednotlivé techniky vyzkoušeli a zpracovali úlovek s diskusí ekologie jednotlivých druhů. Během cvičení byl také diskutován projekt Interreg Bavorsko-Česko Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy, který je zaměřen na ochranu deštníkového druhu pstruha obecného. Tento projekt podporuje populace pstruha obecného zejména v oblasti Šumavy. Diskuse o projektu poskytla studentům hlubší vhled do aktuálních snah o ochranu ohrožených druhů a zachování biodiverzity, což přispělo k jejich lepšímu porozumění problematice ochrany živočichů v našem ekosystému.


Úvodní konference Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

27. 3. 2024, 8:00-18:00

         Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany                   (MEVPIS), Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Dne 27. března 2024 se konala úvodní konference projektu Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod Vodňany (MEVPIS).

Na konferenci zaznělo 14 přednášek v češtině a němčině s tématikou ryb, rybářského hospodaření, vodního prostředí, parazitů ryb a Šumavy. Konference se zúčastnilo 66 aktivních účastníků z 27 institucí pokrývajících široké spektrum zájemců vědeckých institucí (např. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, TU Mnichov), oblast ochrany přírody (AOPK ČR, Správa NP a CHKO Šumava, NP Bavorský les, Krajský úřad JčK), školství (rybářské školy z Vodňan a Třeboně), rybářských hospodářů v Česku i Bavorsku i zájmové spolky Přátelé vod pětilisté růže, z.s., Zachraňme lipana a pstruha potočního, z.s., a mnohé další.

Během diskusí se účastnici shodli, že problematiku je třeba dále rozvíjet, vzájemně spolupracovat a pořádat obdobné akce k výměně zkušeností. Konference byla realizována díky podpoře Evropského fondu regionálního rozvoje Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027, Projektu BYCZ01-020.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

26.3.2024, 14:00-17:30

         Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany                   (MEVPIS), Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Projektové setkání třech projektových partnerů (Jihočeská univerzita, Biologické centrum a Bavorský národní park) a dvou asociovaných partnerů (Správa Národního parku Šumava a Bezirk Niederbayern, Fachberatung für Fischerei). Viz prezenční listina.

Shrnutí dosavadního postupu při řešení projektu, aktuální stav řešení. Přehled provedených popularizačních aktivit. Plánování dalšího postupu prací – zejména praktický průběh terénního monitoringu na bavorské straně Šumavy a vypořádání administrativy pro toto. Konkretizace lokalit pro rybolov, který bude probíhat v srpnu a září 2024. Postup prací při rekultivaci sádek Borová Lada, plánované setkání s rybáři v Lindbergmühle. Plánování dalších akcí v rámci projektu – naučná stezka, propagační předměty, flyer, internetové stránky, zpráva z monitoringu, postery a další výstupy. Informace o zpracování vzorků odebraných v terénu. Genetická část. Informace o finanční stránce projektu, informace o podávání monitorovací zprávy.VEŘEJNÁ AKCE – DEN VODY

22.3.2024, 8:30-12:30

         Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, Č. Budějovice

V rámci slavení Dne vody na Biologickém centru AV ČR, v.v.i. bylo na instituci pozváno 100 žáků s pedagogickým doprovodem z XYZ základních škol se sídlem v Českých Budějovicích. Na stanovišti "Ekologie vodního systému ve vztahu k rybímu společenství" byla žákům představena problematika vlivu prostředí na rybí obsádky s názornými ukázkami typologie vodních útvarů ČR zahrnující příklady reofilní druhy toků a přirozených jezer a vlivu rybí obsádky na fungování vodního ekosystému. S žáky bylo pracováno interaktivně, kdy po krátkém úvodu do problematiky následovala společná práce a diskuse o tématu. Těžištěm informací byly poznatky získané během řešení projektu Interreg BYCZ 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

18.3.2024, 9:30 – 13:30

         SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

V rámci školení pro používání elektrického agregátu k lovu ryb podle nařízení vlády 194/2022 Sb., které je implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES proběhla diskuse o průběhu řešení a aktuálních výsledcích projektu Interreg Bavorsko-Česko 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Představeny byly zkušenosti se strategiemi lovu a dobrá praxe používání elektrického agregátu. Byla vyjádřena podpora nastavené spolupráci v rámci projektu i dalších aktivitách.


SEMINÁŘ / SEMINAR

8.3.2024, 10:00-12:30

         Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

V rámci kurzu KBE/458 Biologie vodních organismů II garantovaném Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly studentům předneseny nejnovější poznatky o výskytu a ekologii druhů, které byly loveny během řešení projektu Interreg Bavorsko-Česko 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Zvláštní pozornost byla věnována vlajkovému druhu pstruhu obecnému (Salmo trutta), který je jedním z klíčových druhů pro zachování biodiverzity vodních toků Šumavy.

Zahrnutí této tématiky do kurzu Biologie vodních organismů II ukazuje důležitost propojení teoretických znalostí s praktickými aplikacemi v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného hospodaření se vodními zdroji. Takové kurzy nejenže poskytují studentům ucelený pohled na problematiku biodiverzity vodních ekosystémů, ale také je motivují k aktivnímu zapojení do ochranářských projektů a výzkumu.


SEMINÁŘ / SEMINAR

29.2.2024, 8:00-10:30

         Vodní nádrž Bagr, park Stromovka v Českých Budějovicích

Exkurze na vodní nádrž Bagr v Českých Budějovicích byla organizovaná pro studenty Jihočeské univerzity z fakult přírodovědecké a ekonomické v rámci kurzů Základy plánování krajiny a Projektový management. Nabídla jim pohled do budoucnosti této významné lokality, kde se plánuje rozsáhlá revitalizace, zaměřená zpočátku především na tzv. měkká opatření, která by měla pozitivně ovlivnit ekosystém nádrže a okolního prostředí.

Při prezentaci byl rovněž představen aktuálně probíhající projekt Interreg BYCZ01-020, který se také zaměřuje na zachování genetické čistoty a udržení generačních hejn. Jedním z návrhů budoucího managementu nádrže je účelové rybí hospodaření. Do nádrže by byly vysazeny lososovité ryby – předpokládán pstruh obecný známého genetického původu a doplňkově pstruh duhový (druhy se vzájemně nekříží) – které by svým predačním tlakem bránily namnožení planktonožravých ryb (v současné době hlavní složka rybí obsádky Bagru), které nyní přispívají nevyhovující kvalitě vody. Tyto ryby jsou vhodnými ekologickými indikátory kvality vod a jejich přítomnost by svědčila o jakosti vody. Zároveň lze (a je tak praktikováno i nyní) manipulovat s přitékající vodou, čehož by bylo možné využít k odlovům generačních ryb k umělému výtěru. V neposlední řadě nádrž je napájena z Vltavy, která pramení na Šumavě a historicky i do těchto níže položených úseků šumavský pstruh patřil. Při dostatečné velikosti populace by bylo možné povolení rekreačního rybolovu.

V současné době probíhá postupné vypouštění vody z nádrže, které bude následované absolutním výlovem ryb. Po této fázi bude nádrž ponechána bez rybí osádky po dobu asi jednoho roku, s cílem zlepšit kvalitu vody a příznivě tak ovlivnit jeho ekosystém. Následně budou vysazeny ryby nové. Další investice do revitalizace a ochrany nádrže budou realizovány na základě rozhodnutí politické reprezentace, přičemž se očekává úzká spolupráce s odborníky a zástupci relevantních oborů. Cílem celého procesu je dosažení udržitelného stavu nádrže Bagr a zajištění její dlouhodobé užitkové hodnoty pro oblast i budoucí generace.


SEMINÁŘ / SEMINAR

21.2.2024, 15:00-18:30

         Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Ve Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech proběhlo nejprve jednání s ředitelem Ing. Pavlem Vejsadou, Ph.D. a Ing. Pavlem Nuslem o specifickém školení k používání elektrického agregátu k lovu ryb, které je nezbytné doložit k odlovům v Bavorsku. Dále navázala přednáška řešitele projektu nazvaná "Návrat pstruhů na Šumavu", kde komplexně zhodnotil kontext a dosavadní výsledky projektu Interreg BYCZ01-020. Následovala diskuse s posluchači z řad studentů a pedagogického sboru školy.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

16.2.2024, 9:00-11:30

         Am Brigittenauer Sporn 3, 1200 Vienna, Austria

Proběhlo setkání s dr. Christophem Hauerem v "Laboratory for Sediment Research and Management" Universität für Bodenkultur (BOKU) ve Vídni. Vedoucí projektu Interreg BYCZ 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy představil cíle, řešení a prozatímní výsledky projektu. Dr. Hauer má velký zájem o průběžné informování a vyjádřil podporu návaznosti současného projektu na Česko – Rakouský k doplnění lokalit, které jsou na Rakouské straně Šumavy (zejména v oblasti Lipna a povodí Grosse Muhl). Během diskuse se oba aktéři shodli na potřebě řešit populaci sivenů amerických v Rothovském potoce, který přitéká z Rakouska a morfologické stavy toků v nevyhovujícím stavu. Dr. Hauer přijal pozvání na plánovanou úvodní konferenci v MEVPIS Vodňany.


VEŘEJNÁ AKCE – Školení nových členů ČRS

20.1. a 10.2.2024, 8:00-11:30

         Český rybářský svaz, z.s., Vyšehrad 410, 582 82 Golčův Jeníkov

Školení nových členů místní organizace Českého rybářského svazu, z.s. Golčův Jeníkov proběhlo v termínech 20. 1. a 10. 2. vždy od 8 do 11:30 v areálu u rybníka Obecník. Tradičně jsme s novými členy probrali nejdůležitější části Rybářského řádu, následně jsme se zabývali určováním jednotlivých druhů ryb a dalšími praktickými tématy. Pro zpestření jsme využili modelů ryb, na nichž jsme si ukázali znaky jednotlivých druhů, řekli si jejich lovné míry a doby hájení. Všichni uchazeči úspěšně napsali test pro splnění požadované kvalifikace k vydání rybářského lístku a máme tak o sedm rybářů a dvě rybářky více. Na závěr jsme apelovali na vnímání rybaření jako volnočasové aktivity v přírodě. Rybáři by měli sledovat dění kolem sebe, pozornost věnovat nejen sportovním rybníkům, ale i chovným, řekám a potokům. Ryby jsou závislé na kvalitě vody, která je odrazem dění v povodí i vlastní morfologií vodního útvaru. Rybářská mládež dostala za úkol nakreslení a vlastními slovy popis pstruha obecného. Na příkladu tohoto druhu jsme demonstrovali zásadní roli morfologie toku (ovlivněný zahloubený kanalizovaný tok X přirozeně meandrující s variabilitou hloubek) na vitalitu populací. Posluchači byli seznámeni s aktuálními výstupy projektu "Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy" v rámci programu Inetrreg Bavorsko – Česko 2021-2027, který dokladuje návrat pstruhů do zdejších vod a vytvoření stabilních populací v přirozených podmínkách. I když rybaření na mimopstruhových vodách významně převyšuje rybolov na vodách pstruhových, mládež se úkolu zhostila svědomitě a ukázala, že o pstruhu obecném má široké znalosti.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

5.2.2024, 9:00-11:30

         Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Oddělení ochrany                 přírody, ZPF, SEA a CITES

Setkání s uživateli proběhlo na Krajském úřadě Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES s Mgr. Janem Havlíčkem, Ph.D. Vedoucí projektu Interreg BYCZ 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy představil jeho náplň a dosavadní výstupy. Tématem byly zejména místa, která nejsou v ideálním stavu a bylo by přínosné spojení sil k nápravě. V případě Lukavického potoky byla situace nevhodné morfologie toku konzultována se správci toku Lesy ČR s.p. telefonicky. Byla přislíbena společná diskuse a iniciace revitalizace. Dále bylo upozorněno na lokality s výskytem nežádoucích ryb - Rothovský potok se siveny americkými a Ostřice se sumečky černými. Účastníci se dohodli na zaslání žádosti k návštěvě Přírodní rezervace Pláničský rybník a Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky v červnu během konání Hydrobiologické exkurze v červnu letošního roku. Pracovníci Krajského úřadu byli srdečně pozváni na konferenci k projektu pořádanou v březnu ve Vodňanech.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

24.1.2024, 8:00-10:00 

         Správa NP Šumava, Horní Planá

Setkání s uživateli výsledku proběhlo na Správě NP Šumava, pracovišti Horní Planá. Vedoucí projektu se zde setkal s referentem ochrany přírody pro příslušnou část CHKO Šumavy Mgr. Borisem Hůlkou. Na úvod byly představeny cíle a postup realizace projektu Interreg BYCZ 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Dále byly diskutovány hlavní výsledky oblasti ve správě pracoviště a společná řešení vedoucí k nápravě nevhodných lokalit – především Volarského potoka, Lukovického potoka a Rothovského potoka. Diskutováno bylo připomínkování nového návrhu plánu péče o chráněnou oblast Blanice. Spolupráce bude dále rozvíjena účastí na plánované konferenci, řešení nevhodných míst a podpoře konání Hydrobiologické exkurze v červnu letošního roku.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG 

23.1.2024, 9:00-11:30

         Online

Proběhla koordinační schůzka projektových partnerů, které se zúčastnili zástupci Biologického centra, Jihočeské univerzity, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, a Bezirk Niederbayern a Fachberatung für Fischerei. Proběhla diskuse o tématech jako jsou administrativa spojená s realizací elektrolovu v Bavorsku, či výroba propagačních předmětů. Bylo domluveno setkání s německými rybářskými hospodáři a parametry tiskové konference před zahájením terénních v Bavorsku. Byl dohodnut proces terénního monitoringu na bavorské straně Šumavy, počet odebraných vzorků a následného zpracování úlovků.


VEŘEJNÁ AKCE – Den otevřených dveří

19.1.2024, 9:00-15:30

         Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Na stanovišti Katedry biologie ekosystémů PřF JU byly prezentovány potencionálním studentům a široké veřejnosti dva hlavní směry výzkumu – hydrobiologie a půdní biologie. Oba směry se tematicky prolínají výzkumem v oblasti Šumavy. Z hydrobiologie byly prezentováni zástupci ichtyofauny různých rybích pásem a metody monitoringu rybí obsádky. Při výkladu byla pozornost zaměřena na aktuálně probíhající projekt Interreg BY-CZ 01-020 včetně prvních výsledků složení rybích společenstev a vztahu k prostředí. Během celého dne byly na plátně z dataprojektoru promítány tematické fotografie z výzkumu ichtyologie a Šumavy.


PŘEDNÁŠKA / VORTRAG

7.12.2023, 13:00-14:30

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně,Kamenice 5, Brno – Bohunice.

Během přednášky se posluchači semináře dozvěděli v úvodu o studiu ekologie rybích společenstev a o indikačních vlastnostech populací ryb. Dále jim byla představena metoda environmentální DNA metabarkóding se všemi kritickými kroky. Následovaly příkladové studie využití včetně studia parazitických rybomorek. V kontrastu byl ukázán tradiční invazivní způsob a moderní za využití eDNA metabarkódingu, jak se nyní děje v rámci projektu Interreg BY-CZ 01-020 na Šumavě.

Während des Vortrags lernten die Seminarteilnehmer etwas über die Untersuchung der Ökologie von Fischgemeinschaften und die Indikatoreigenschaften von Fischpopulationen. Sie wurden auch in die Umwelt-DNA-Metabarcoding-Methode mit allen kritischen Schritten eingeführt. Es folgten Anwendungsbeispiele, darunter die Untersuchung von Fischparasiten. Es wurde ein Kontrast zwischen der traditionellen invasiven Methode und der modernen eDNA-Metabarcoding-Methode aufgezeigt, wie sie jetzt im Interreg-Projekt BY-CZ 01-020 im Böhmerwald durchgeführt wird.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

30.11.2023, 9:00-11:30

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 702/7, 370 05 České Budějovice

V rámci koordinační schůzky širokého týmu Biologického centra a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byly připomenuty hlavní cíle a postupy projektu. Zhodnoceno bylo dosavadní vedení aktivit, sumarizovány byly práce v terénu. Prezentován byl harmonogram prací nutných k dokončení v letošním kalendářním roce a detailní plán na rok 2024 zahrnující především popularizační aktivity a terénní monitoring v Bavorsku. Na závěr byly rozděleny úkoly pro jednotlivé pracovníky.

Während der Koordinierungssitzung des breiten Teams des Biologischen Zentrums und der Südböhmischen Universität in České Budějovice wurden die wichtigsten Ziele und Verfahren des Projekts in Erinnerung gerufen. Das Management der bisherigen Aktivitäten wurde bewertet und die Feldarbeit wurde zusammengefasst. Der Zeitplan für die in diesem Kalenderjahr durchzuführenden Arbeiten und ein detaillierter Plan für das Jahr 2024, der vor allem Öffentlichkeitssensibilisierung und Feldarbeiten in Bayern vorsieht, wurden vorgestellt. Schließlich wurden die Aufgaben an die einzelnen Mitarbeiter verteilt.


PŘEDNÁŠKA / VORTRAG

21.11.2023, 14:30-14:50

Mevpis, Vodňany

V rámci konání "Wetland restoration Conference" 21. a 22. 11. 2023 byla Vojtěchem Kolářem prezentována přednáška "The diversity of pools created by the activities of the European beaver (Castor fiber)". Přednáška vychází z letošního terénního šetření na Šumavě, kde činnost bobra evropského stále více ovlivňuje rybí společenstva včetně pstruhů obecných.

Im Rahmen der "Wetland restoration Conference" am 21. und 22. November 2023 präsentierte Vojtěch Kolář seinen Vortrag "The diversity of pools created by the activities of the European beaver (Castor fiber)". Der Vortrag basiert auf der diesjährigen Feldstudie im Böhmerwald, wo die Aktivitäten des Bibers zunehmend die Fischgemeinschaften, einschließlich der Bachforelle, beeinträchtigen.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

21.11.2023, 12:30-13:30

        Mevpis, Vodňany

        Projektové setkání tří partnerů (HBU, JU a NPV-BW). Diskutovány aktuální výsledky řešení projektu. Shrnutí              terénních aktivit – lov ryb a sběr informací. Plánované aktivity na příští rok: březnová konference, naučná                  stezka, grafické ilustrace. 

Projekttreffen der drei Partner (HBU, JU und NPV-BW). Erörterung der aktuellen Ergebnisse des Projekts. Zusammenfassung der Feldaktivitäten - Fischfang und Informationssammlung. Geplante Aktivitäten für das nächste Jahr: Konferenz im März, Naturlehrpfad, grafische Illustrationen.KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

8.11.2023, 8:00-13:00

JIHOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ ČRS, z.s., Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou

Proběhlo jednání se zástupci Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu (ČRS). Byly prezentovány hlavní cíle projektu, upřesněny lokality, kde proběhl terénní výzkum, znalosti a poznatky dosud získané při řešení projektu Interreg BYCZ01-020. Prezentovány budoucí plány při řešení projektu. Díky dosavadním poznatkům byla dohodnuta spolupráce při odlovu nepůvodních sivenů amerických v Rothovském potoce, kteří konkurují společenstvu původních ryb včetně pstruha obecného. Kolegové byli pozváni na plánovanou konferenci, která by měla proběhnout v březnu 2024. Dále byla sjednána součinnost při plánované hydrobiologické exkurzi plánované na červen 2024, nabídnuta spolupráce k ověření genetické struktury pstruhů obecných ze sádek u Hůrky v povodí Lipna a poskytnutí údajů z terénního šetření. Zástupci obou stran se shodli na dobré mediální propagaci spolupráce na projektu. Výsledkem setkání bylo zlepšení porozumění obou stran a dohoda na budoucí spolupráci.

Es fand ein Treffen mit Vertretern des südböhmischen Gebietsverbands des tschechischen Fischerverbands (ČRS) statt, bei dem die Hauptziele des Projekts vorgestellt, die Standorte, an denen die Feldforschung durchgeführt wurde, genannt und die bisher im Rahmen des Interreg-Projekts BYCZ01-020 gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse präsentiert wurden. Dank der bisher gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Zusammenarbeit beim Fang des nicht heimischen amerikanischen Maifischs im Rothbach vereinbart. Dieser konkurriert mit der einheimischen Fischgemeinschaft, einschließlich der Forelle. Die Kollegen wurden zu einer geplanten Konferenz im März 2024 eingeladen. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit bei einer geplanten hydrobiologischen Exkursion im Juni 2024 vereinbart, die Zusammenarbeit bei der Überprüfung der genetischen Struktur der Bachforelle aus den Hůrka-Fischteichen im Lipno-Becken und die Bereitstellung von Daten aus einer Felduntersuchung angeboten. Die Vertreter beider Parteien vereinbarten eine gute Werbung in den Medien für die Zusammenarbeit bei diesem Projekt. Das Treffen führte zu einem besseren Verständnis beider Parteien und zu einer Vereinbarung über die künftige Zusammenarbeit.24.10.2023 

Vzorkování pro letošní rok bylo ukončeno. Terénní práce budou opět pokračovat příští rok na jaře.

Die Probenahme ist für dieses Jahr abgeschlossen. Die Feldarbeit wird im nächsten Frühjahr wieder aufgenommen.


SEMINÁŘ / SEMINAR

14.10.2023, 9:00

Český Krumlov

Na žádost pořadatelů akce byla připravena souhrnná přednáška o projektu Interreg Bavorsko-Česko 01-020 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Na úvod byl představen historický kontext výzkumu pstruhů v oblasti Šumavy a význam pstruhů obecných pro ekosystém. Dále byly představeny cíle, průběh, první dojmy z řešení projektu a nadcházející plány. Po prezentaci následovala diskuse k tématu.

Auf Wunsch der Organisatoren der Veranstaltung wurde ein zusammenfassender Vortrag über das Interreg-Projekt Bayern-Tschechische Republik 01-020 Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes vorbereitet. Der historische Kontext der Forellenforschung im Böhmerwald und die Bedeutung der Forelle für das Ökosystem wurden vorgestellt. Außerdem wurden die Ziele, der Fortschritt, die ersten Eindrücke des Projekts und die kommenden Pläne vorgestellt. Im Anschluss an die Präsentation fand eine Diskussion zum Thema statt.


PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA / NATURSPAZIERGANG

8.10.2023, 9:00

Vodní nádrž Bagr, park Stromovka v Českých Budějovicích / Stausee Bagr, Stromovka Park in České Budějovice

V rámci přednášky pro širokou veřejnost byl prezentován právě probíhající projekt Interreg BYCZ01-020. Byly demonstrovány odlovy ryb elektrickým agregátem, zátahovou sítí a do rybářských pastí. Byla zde prezentována důležitost vyváženého složení rybích společenstev s dravými druhy a genetické čistoty druhů.

In einem Vortrag für die Öffentlichkeit wurde das laufende Interreg-Projekt BYCZ01-020 vorgestellt und der Fischfang mittels Elektrobefischung, einem Fischernetz und in Reusen demonstriert. Dazu wurde die Bedeutung einer ausgewogenen Zusammensetzung von Fischgemeinschaften mit räuberischen Arten, genetischer Reinheit der Arten ist.

ÚČASTNÍCI: Široká veřejnost / TEILNEHMER: Allgemeine Öffentlichkeit


REPORTÁŽ ČESKÉHO ROZHLASU – MAGAZÍN EXPERIMENT / REPORTAGE DES TSCHECHISCHEN RADIOS - MAGAZIN EXPERIMENT

4.10. 2023, 10:00 

K průzkumu Jezerního potoka pod Plešným jezerem se přidali kolegové z Českého Rozhlasu. Během prací se seznámili s celým postupem odlovu elektrickým agregátem, zpracování úlovku i sběru informací o terénu. Následně navštívili laboratoř parazitologie ryb v Českých Budějovicích, kde se dozvěděli o dalších krocích výzkumu environmentální DNA. Z celého dne vznikla reportáž Českého rozhlasu do rubriky magazín Experiment.

Die Kollegen des Tschechischen Rundfunks nahmen an der Untersuchung des Baches Jezerní unterhalb von Plešný jezero teil. Während der Arbeit machten sie sich mit dem gesamten Verfahren des Fangs mit einem Elektroaggregat, der Verarbeitung des Fangs und dem Sammeln von Informationen über das Terrain vertraut. Anschließend besuchten sie das Labor für Fischparasitologie in České Budějovice, wo sie sich über die nächsten Schritte in der Umwelt-DNA-Forschung informierten. Über den ganzen Tag berichtete der Tschechische Rundfunk im Magazin Experiment.

https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-experiment-kam-se-podeli-puvodni-sumavsti-pstruzi-a-jak-funguje-9087590

"Od potůčků až po laboratoře k analýze DNA. Tak vypadá nový výzkum populace pstruhů na Šumavě. Experti z Biologického centra Akademie věd v těchto dnech v šumavských potocích a řekách loví pstruhy. Cílem několikaletého mezinárodního výzkumu je především zmapovat populaci těchto ryb a zjistit, jakou genovou linii pstruzi na Šumavě mají."

"Von Schlaglöchern über Labore bis zur DNA-Analyse. So sehen neue Forschungen zum Forellenbestand im Böhmerwald aus. Experten des Biologischen Zentrums der Akademie der Wissenschaften fischen in diesen Tagen in den Bächen und Flüssen des Böhmerwaldes nach Forellen. Ziel der mehrjährigen internationalen Forschung ist es vor allem, den Bestand dieser Fische zu kartieren und herauszufinden, welche genetische Abstammung die Forellen im Böhmerwald haben."

7.10. 2023, 9:05 vysíláni Magazínu Experiment

9.10.2023 7:00 ČRo České Budějovice

9.10.2023 8:16 ČRo Plus

9.10.2023 8:53 ČRo Plus

9.10.2023 14:13 ČRo Plus

9.10.2023 17:07 ČRo České Budějovice

9.10.2023 20:13 ČRo Plus


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

27.09.2023, 9:00

Arnoštov, řeka Blanice / Arnoštov, Fluss Blanice

Projektové setkání tří partnerů. Proběhli společné terénní práce – lov ryb a sběr informací o prostředí. Diskuse o transformaci zkušeností mezi českou a bavorskou stranou Šumavy.

Projekttreffen der drei Partner. Gemeinsame Feldarbeit - Fischfang und Sammlung von Informationen über die Umwelt. Diskussion und Erfahrungsaustausch zwischen der tschechischen und bayerischen Seite des Böhmerwaldes.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

8. 9. 2023, 9:00

FROV Vodňany

Během setkání byly určeny odpovědné osoby za věcnou část projektu, výstupy projektu, další dílčí výstupy a projektové akce. Dále byly diskutovány jednotlivé výstupy: revitalizace sádek, společně vypracovaná řešení v ochraně volných vod prostřednictvím ochrany populací vlajkového druhu a vytvoření vizuálně atraktivní naučné stezky.

Während des Treffens wurden die Verantwortlichen für den inhaltlichen Teil des Projekts, die Projekt-Outputs, weitere Teil-Outputs und Projektmaßnahmen festgelegt. Auch die einzelnen Outputs wurden besprochen: die Revitalisierung der Fischteiche, die gemeinsam erarbeiteten Lösungen für den Schutz der offenen Gewässer durch den Erhalt der Populationen von Flaggschiffarten und die Schaffung eines visuell attraktiven Naturlehrpfads.

ÚČASTNÍCI: zástupci HBU BC a FROV / TEILNEHMER: Vertreter von HBU BC und FROV


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

8.9.2023, 8:00

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 / Mittelschule für Fischerei und Höhere Berufsfachschule für Wasserwirtschaft und Ökologie, Vodňany, Zátiší 480

Proběhlo bilaterální jednání s ředitelem školy a vedoucím praxe. Dohoda a souhlas na ichtyologickém monitoringu ve školním revíru, v konkrétních profilech Zlatého potoka. Dohoda o zapůjčení rezervního agregátu. Jednání o dlouhodobé spolupráci SRŠ a VOŠ VHE Vodňany a BC ohledně ekologického pohledu na rybí obsádky a speciálních metod monitoringu. Nabídka praxe studentů během řešení projektu Interreg BYCZ01-020. Dohoda o sdílení zjištěných informací a diskuse nad případnou úpravou rybářského hospodaření.

Es fand ein bilaterales Treffen mit dem Schulleiter und dem Praxismanager statt. Vereinbarung und Zustimmung zur ichthyologischen Überwachung des Schulgeländes, insbesondere der Profile des Goldenen Baches wurden getroffen. Es gab eine Einigung über die Ausleihe eines Reserveaggregats. Verhandlungen über eine langfristige Zusammenarbeit zwischen SRS und VHE Vodnany und BC hinsichtlich der ökologischen Betrachtung der Fischbestände und spezieller Monitoringmethoden wurden geführt. Angebot eines Studentenpraktikums im Rahmen des Interreg-Projekts BYCZ01-020. Vereinbarung über den Austausch von Informationen und Diskussion über eine mögliche Änderung des Fischereimanagements.

ÚČASTNÍCI: Zástupci HBÚ a Střední rybářské školy / TEILNEHMER: Vertreter der HBU und der Höheren Fischereischule


4.9.2023 

Zahájeny terénní práce – ichtyologický průzkum na české straně Šumavy.

Beginn der Feldarbeit - ichthyologische Untersuchung auf der tschechischen Seite des Böhmerwalds.


28.8.2023 

Instalována propagační cedule dle pravidel Interreg na budovu Hydrobiologického ústavu Biologického centra.

Am Gebäude des Hydrobiologischen Instituts des Biologischen Zentrums wurde ein Werbeschild gemäß den Interreg-Regeln angebracht.


10.10.2023 

Zveřejněny základní informace o projektu na stránkách BC: https://www.bc.cas.cz/vyzkum/projektovy-usek/strukturalni-fondy/

Grundlegende Informationen über das Projekt sind auf der Website des Biologischen Zentrums veröffentlicht.


31.8.2023 

Zveřejněny základní informace o projektu na stránkách HBÚ: https://www.hbu.cas.cz/cz/projekty/#bla23

Grundlegende Informationen über das Projekt, veröffentlicht auf der Website des Instituts für Hydrobiologie.


31.8.2023 

Zveřejněny základní informace o projektu na stránkách FROV: https://www.frov.jcu.cz/images/FROV/veda-a-vyzkum/projekty/%C5%BDiv%C3%A9_klenoty_pod_vodn%C3%AD_hladinou_%C5%A0umavy.pdf

Grundlegende Informationen über das Projekt sind auf der Website der Fakultät für Fischerei und Gewässerschutz veröffentlicht.


31.8.2023

Spuštění webu fishjewels.cz / Erstellen einer Website.


26.7.2023 

Zveřejněny základní informace na stránkách Národního parku Bavorský les: https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/cesky/aktuality/pressemitteilung/detailansicht.htm?ID=A%2Bs3RgSTi2RBTKlXfjhOQQ%3D%3D

Grundlegende Informationen auf der Website des Nationalparks Bayerischer Wald.


PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU – TISKOVÁ KONFERENCE / PROJEKTVORSTELLUNG - PRESSEKONFERENZ

26. 7. 2023, 9:30

Rybí líheň Borové lady / Fischbrutanstalt Borové Lady

Informace o činnosti rybí líhně a monitoringu ichtyofauny na Šumavě. Představení postupu prací v genetických analýzách. Zástupci podporujícího partnera Českého rybářského svazu vyjádřili podporu projektu a naléhavost řešení tématu. Následovaly konkrétní dotazy a ukázky technik (odlov ryb elektrickým agregátem, odběr environmentální DNA z vody), organismů (pstruzi obecní z generačního hejna, lastura perlorodky říční) a vizuálních materiálů (schéma životního cyklu pstruha obecného a perlorodky říční, historický vývoj acidifikace Šumavy, plán projektu, výzkum parazitů, mapa lokalit a další).

Die Konferenz wurde mit Informationen über die Fischzuchtanstalt und die Überwachung der Ichthyofauna im Böhmerwald eingeleitet. Anschließend wurden Präsentation über den Fortschritt der Arbeiten an den genetischen Analysen vorgetragen. Vertreter des unterstützenden Partners, des tschechischen Fischereiverbandes, bekundeten ihre Unterstützung für das Projekt und die Dringlichkeit, sich mit dem Thema zu befassen. Es folgten spezifische Fragen und Vorführungen von Techniken (Fang von Fischen mit einem Elektroaggregat, Entnahme von Umwelt-DNA aus dem Wasser), Organismen und Anschauungsmaterial (Lebenszyklusdiagramm von Meerforelle und Perlmuschel, historische Entwicklung der Versauerung des Böhmerwaldes, Projektplan, Parasitenforschung, Habitatkarte usw.).

Z médií byli přítomni Česká televize, CNN Prima, Jihočeská televize, Český rozhlas, MF Dnes, Deník, časopis Zemědělec a Česká tisková kancelář.

Zu den anwesenden Medien gehörten das Tschechische Fernsehen, CNN Prima, das Südböhmische Fernsehen, der Tschechische Rundfunk, MF Dnes, Deník, die Zeitschrift Zemedelec und das Tschechische Presseamt.


KICK-OFF MEETING / DER KICK-OFF

14. 6. 2023, 10:00

Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk / Verwaltung des Nationalparks Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk

Během setkání byly představeny cíle projektu, monitorované lokality v Bavorsku a Čechách, proces terénního monitoringu a zpracování uloveného materiálu. Nastavení průběhu projektu ve vztahu k cílovým skupináma na plán realizace veřejných akcí. V projektu bude PARU BC zkoumat cílovou skupinu rybích parazitů, myxozoa, a jejich diverzitu, životní cyklus, srovnání tradičních invazních studií s moderními studiemi využívajícími eDNA z vody a sedimentu. Zástupci FROV JU představili technické možnosti a kapacity pro odborné práce, vyjádřili podporu popularizačních aktivit, revitalizace sádek, účast na diskusích.

Während des Treffens wurden die Ziele des Projekts, die Beprobungsstandorte in Bayern und Böhmen, der Prozess der Befischung und die Verarbeitung des erfassten Materials vorgestellt. Der Projektablauf in Bezug auf die Zielgruppen und des Plans für die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen wurde festgelegt. Im Rahmen des Projekts wird PARU BC die Zielorganismen der Fischparasiten, Myxozoen, und ihre Vielfalt, ihren Lebenszyklus, den Vergleich von traditionellen Invasionsstudien mit modernen Studien unter Verwendung von eDNA aus Wasser und Sediment untersuchen. Vertreter von FROV JU stellten die technischen Möglichkeiten und Kapazitäten für die wissenschaftliche Arbeit vor, äußerten ihre Unterstützung für Werbemaßnahmen, die Revitalisierung der Fischzuchtanlage und die Teilnahme an Diskussionen.

ÚČASTNÍCI: zástupci Biologického centra, FROV JU, NPS a NPBW a BN / TEILNEHMER: Vertreter des Biologischen Zentrums, FROV JU, NPS und NPBW und BN.


KOORDINAČNÍ SCHŮZKA / KOORDINIERUNGSSITZUNG

12. 6. 2023, 8:30

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 702/7, České Budějovice / Biologisches Zentrum der CAS, Institut für Hydrobiologie, Na Sádkách 702/7, České Budějovice

Na jednání byl shrnut přehled cílů a řešení projektu. Zúčastněné týmy představily kontext dílčích problematik a představu o očekávaných výstupech. Byl prezentován přehled sledovaných lokalit v Bavorsku a Čechách, proces terénního monitoringu a analýz ulovených exemplářů. Účastníci byli seznámení se s rozpočtem, nastavením průběhu projektu v rámci komunikace s cílovými skupinami, tj. uživateli a veřejností. Proběhla diskuse o řešení problematiky rybích parazitů a proces přípravy materiálu a jeho předávání mezi týmy.

Auf der Sitzung wurden die Projektziele und -lösungen zusammengefasst. Die teilnehmenden Teams stellten den Kontext der Unterthemen und eine Darstellung der erwarteten Ergebnisse vor. Es wurde ein Überblick über die überwachten Standorte in Bayern und Böhmen, Feldarbeiten und die Analyse der gefangenen Individuen vorgestellt. Die Teilnehmer erhielten eine Einführung in das Budget und den Aufbau des Projektprozesses im Rahmen der Kommunikation mit den Zielgruppen, d.h. den Nutzern und der Öffentlichkeit. Es wurde über das Management von Fischparasiten und den Prozess der Materialaufbereitung und des Transfers zwischen den Teams diskutiert.

ÚČASTNÍCI: zástupci PARU a HBU BC, FROV a PřF JU / TEILNEHMER: Vertreter von PARU und HBU BC, FROV und JU Fakultät für Naturwissenschaften


VELETRH VĚDY / VELETRH DER WISSENSCHAFT

8.-10. 6. 2023, 10-18 hod. / 8-10 Juni 2023, 10-18 Uhr.

PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha / PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Prag

Veletrh vědy je největší vědeckou událostí v Česku. Bylo zde prezentováno více než 100 expozic Akademie věd ČR, univerzit a inovačních firem. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. zvolilo téma vody prezentující na 8 stanovištích, které mapovali klíčové výzkumné aktivity a projekty. Jedním z nich byli "Šumavští pstruzi". Na stanovišti se lidé dozvěděli o životním cyklu pstruha obecného, jeho zásadní roli v životním cyklu perlorodky říční, trofických úrovních vod Šumavy, historii a současnosti výzkumu vod na Šumavě, aktuálním výzkumu rybích parazitů a o plánovaném projektu BYCZ01-020 – Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy.

Die Wissenschaftsmesse ist die größte wissenschaftliche Veranstaltung in der Tschechischen Republik. Mehr als 100 Stände der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, von Universitäten und innovativen Unternehmen waren vertreten. Das Biologische Zentrum der CAS, v.v.i., wählte das Thema Wasser und präsentierte an 8 Ständen die wichtigsten Forschungsaktivitäten und Projekte. Einer davon war die "Böhmerwaldforelle". An den Stationen erfuhren die Besucher mehr über den Lebenszyklus der Bachforelle, ihre entscheidende Rolle im Lebenszyklus der Perlmuschel, die trophischen Ebenen der Böhmerwaldgewässer, die Geschichte und Gegenwart der Wasserforschung im Böhmerwald, die aktuelle Forschung über Fischparasiten und das geplante Projekt BYCZ01-020 - Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwaldes.

ÚČASTNÍCI: široká skupina návštěvníků všech věkových kategorií se zájmem o vědu a výzkum / TEILNEHMER: eine breite Gruppe von Besuchern aller Altersgruppen mit Interesse an Wissenschaft und Forschung


Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwalds