O projektu /Über das Projekt

Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je získat přesné poznatky na základě moderních a šetrných metod monitoringu. Na základě těchto údajů vypracovat společné dokumenty k nastolení koordinované koncepce ochrany přirozených populací indikačního druhu pstruha obecného ve volných vodách. Tímto dojde k posílení odolnosti populací vůči klimatickým změnám, zajištění zachování fungujících ekosystémů pro další generace a naplnění dlouhodobých cílů a koncepce programových oblastí (např. zásady hospodaření v obou národních parcích).

Über das Projekt 

Hauptziel des Projektes ist die Gewinnung genauer Erkenntnisse über den Zustand der Bachforellenpopulationen im Böhmerwaldgebiet auf Basis moderner und schonender Überwachungsmethoden.

Auf Grundlage dieser gemeinsamen Wissensbasis wird ein abgestimmtes, grenzübergreifendes Konzept zum Schutz natürlicher Populationen der Zeigerart Bachforelle in offenen Gewässern entwickelt. Dies soll die Widerstandsfähigkeit der Populationen gegen den Klimawandel stärken, den Erhalt funktionierender Ökosysteme für künftige Generationen gewährleisten und die langfristigen Ziele und Konzepte der Programmgebiete erfüllen (z. B. Grundsätze des Managements in beiden Nationalparken). Die Ergebnisse werden den für die natürlichen Fließgewässer zuständigen Institutionen im Programmgebiet übermittelt, um deren Umsetzung und ihre Wirksamkeit zu fördern. Ebenso werden die Projektergebnisse über die Medien an private Fischereien, Fischereivereine, Verbände, die breite Öffentlichkeit und Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen verbreitet.


Akronym, číslo projektu:         

Sumava Fish Jewels, BYCZ01-020

Doba trvání projektu:              

1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

Rozpočet projektu (Výše celkových způsobilých výdajů):          1 436 936,25 EUR 


Program Program:

INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

Priorita 2 Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí

Specifický cíl 2 - RSO2.7 - Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

 

Akronym, Projektnummer:     

Sumava Fish Jewels, BYCZ01-020

Laufzeit des Projekts: 

 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

Projektbudget (Höhe der gesamten förderfähigen Ausgaben):     1 436 936,25 EUR 


Programm:

INTERREG Bayern - Tschechien 2021-2027

Priorität 2 - Anpassung an den Klimawandel und Umweltschutz

Spezifisches Ziel 2 - RSO2.7 - Verbesserung des Schutzes und der Erhaltung der Natur, der biologischen Vielfalt und der grünen Infrastruktur, auch in städtischen Gebieten, sowie Verringerung aller Formen von Umweltverschmutzun


Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

Lebende Juwelen unter der Wasseroberfläche des Böhmerwalds